ปัญหาภาษีที่เกิดจาก Stock สินค้าขาด-เกิน จากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ พร้อมแนวทางแก้ไขเมื่อสรรพากรเข้าตรวจแบบไม่ทันตั้งตัว

รหัสหลักสูตร : 21/1149

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

ปัญหาภาษีที่เกิดจาก Stock สินค้าขาด-เกิน จากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ พร้อมแนวทางแก้ไขเมื่อสรรพากรเข้าตรวจแบบไม่ทันตั้งตัว

 • Workshop Spreadsheet การตีราคาสินค้าคงเหลือ เพื่อกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
 • ทางออกปัญหาการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
 • ข้อควรระวัง!! และเทคนิคการนับ Stock พร้อมแนวทางการแก้ปัญหา Stock ขาด-เกิน
 • ถ้าสรรพากรเข้าตรวจนับ Stock โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ต้องปฎิบัติอย่างไร

 

หัวข้อสัมมนา

 1. อย่างไรถือเป็นสินค้าตามประมวลรัษฎากร
 2. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
  • การลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
  • บริษัทนำสินค้าฝากไว้กับตัวแทนจำหน่ายต้องทำ Stock หรือไม่
  • ได้รับสินค้ามาฟรีต้องลง Stock หรือไม่
  • โปรแกรม Software ที่ใช้ในกิจการ ต้องทำ Stock ด้วยหรือไม่
  • สำนักงานใหญ่ขายสินค้าแต่ของอยู่ที่สาขา สำนักงานใหญ่ต้องทำ Stock หรือไม่
  • ใช้บริการฝากสินค้าไว้ที่ Warehouse โดยให้ Warehouse นำส่งสินค้าให้ลูกค้าของบริษัทตาม order บริษัทต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่
  • ฝากสินค้าไว้กับผู้ขายเพราะเกรงว่าบริษัทจะถูกน้ำท่วมบริษัทต้องทำ Stockหรือไม่ ภายหลังปรากฏว่าบริษัทผู้ขายถูกน้ำท่วมทำให้สินค้าที่ฝากไว้เสียหายทั้งหมด บริษัทต้องปฏิบัติอย่างไร
  • นำสินค้าไปใช้ในกิจการต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินหรือไม่และต้องนำส่ง VAT หรือไม่
 3. นำสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพไปขายต่ำกว่าราคาตลาดได้หรือไม่
  • สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย หมดสมัยนิยม ต้องทำ Stock แยกหรือไม่
  • ถ้าจะขายต่ำกว่าราคาตลาดต้องปฏิบัติอย่างไรและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ
  • วัตถุดิบหายระหว่างผลิตต้องนำส่งภาษีขายราคาใด (ราคา FGหรือ RM)
 4. กรณีมีหลายสาขา สาขาหนึ่ง STOCK เกิน อีกสาขาหนึ่ง STOCK ขาดสามารถหักกลบกันได้หรือไม่ สรรพากรยอมรับหรือไม่
 5. สินค้าที่ถูกน้ำท่วมทำประกันภัยไว้จะตัดออกจาก Stock ได้ทันทีหรือไม่
  • สินค้าที่เสียหายยกให้กับบริษัทประกันถือเป็นการขายหรือไม่และต้องนำส่งภาษีขายหรือไม่ ใช้ราคาใด
  • สินค้าที่จมน้ำหายไปตัดออกจาก Stock ได้เลยหรือไม่
  • ถ้าได้รับค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าความเสียหาย ส่วนเกินที่ได้รับยกเว้นหรือไม่
 6. ปัญหาการนำสินค้าไปลด แลก แจก แถม ทดลองใช้ ส่งเสริมการขาย
  • นำสินค้าไปลด แลก แจก แถม ต้องทำ Stock แยกต่างหากหรือไม่
  • สินค้าที่ให้ลูกค้าทดลองใช้ต้องนำส่งภาษีขายหรือไม่
  • แจกสินค้าตัวอย่างที่มีขนาดและปริมาณเท่ากันกับสินค้าที่ขายต้องนำส่งภาษีขายหรือไม่
  • นำสินค้าไปออกบูธตามห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ลูกค้าลองชิมต้องนำส่งภาษีขายหรือไม่
 7. ประเด็นปัญหาสินค้าคงเหลือและปัญหาจากการตรวจนับ
  • สินค้าขาด-เกินจาก รายงานสินค้า
  • สินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบต้องถือเป็นรายได้กรอกแบบภ.ง.ด.50 หรือไม่
  • ระบุจำนวนสินค้าสลับชนิด, ประเภท
  • ตรวจนับสินค้าสลับชนิดและประเภทของสินค้า
  • การตีราคาสินค้าคงเหลือตอนสิ้นปีผลต่างที่เกิดขึ้นลงรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่
 8. Workshop Spreadsheet การตีราคาสินค้าคงเหลือเพื่อกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
  • การตีราคาสินค้าคงเหลือตอนสิ้นปีผลต่างที่เกิดขึ้นลงรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่
 9. เอกสารที่ใช้ในการตัด Stock
  • ใช้ใบกำกับภาษีตัด Stock ได้หรือไม่
  • นำสินค้าไปใช้ในกิจการต้องออกใบกำกับภาษีเพื่อตัดออกจาก Stock หรือไม่
  • สินค้าถูกขโมยจะใช้เอกสารใดในการตัดออกจาก Stock
 10. ข้อควรระวังในการตรวจนับ
  • แนวทางแก้ไขเพื่อลดปัญหาสต๊อกขาด-เกินจากรายงาน
  • ความสำคัญในการคัดเลือกพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจนับสินค้า
  • ถ้าตรวจพบว่าสินค้าไม่ตรงกับรายงานก่อนสรรพากรเข้าตรวจต้องปฏิบัติอย่างไร
 11. การทำลายสินค้าหรือทรัพย์สินของบริษัท
  • เลิกใช้โปรแกรม Software และต้องการลบทิ้งต้องแจ้งสรรพากรหรือไม่
  • สินค้าที่เสื่อมคุณภาพแต่ยังสามารถขายเป็นเศษซากได้ถ้าบริษัทจะทำลายโดยไม่ต้องการขายทำได้ สรรพากรจะยอมรับหรือไม่
 12. ถ้าสรรพากรเข้าตรวจนับ Stock โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าต้องปฏิบัติอย่างไร
 13. บทกำหนดโทษกรณีสินค้าขาด-เกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  • สินค้าขาด
  • สินค้าเกิน
  • สินค้ามีทั้งขาดและเกิน
 14. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Promotion พิเศษ!!! เข้าอบรมเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

1. รับฟรีทันที!! DHARMNITI Planner 2021
2. พิเศษ!!! จองอบรมหลักสูตรเดือน ม.ค-ก.พ 64 หน้างานสัมมนาภายใน 31 ธ.ค 63
รับฟรี!! Tax Diary 2021 + ปฏิทินภาษีตั้งโต๊ะ 2021 และรับส่วนลดค่าอบรม 500 บาทเพื่อใช้เป็นส่วนลด ของเดือน ม.ค.-ก.พ. 64
(สำหรับหลักสูตร 3,900 บาทขึ้นไป (ยังไม‹รวม VAT))

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba