เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกรณีศึกษา

รหัสหลักสูตร : 21/2349

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกรณีศึกษา

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และบริหารจัดทำงบประมาณ

2. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลในการจัดทำงบประมาณมีอะไรบ้าง
- การสนับสนุนจากใครบ้างที่เป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จ
- จะสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายได้อย่างไร
- การจัดระบบงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จ
- ระบบบัญชีที่ดีมีผลต่องบประมาณอย่างไร ในเรื่องใด

3. แนวคิดที่สำคัญของการจัดการธุรกิจในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

4. การควบคุมและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร

5. ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่มีผลต่องบประมาณมีอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงและต้องแก้ไขอย่างไร
- การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
- การแข่งขันในตลาด
- สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
- วงจรผลิตภัณฑ์
- กลยุทธ์การตลาด
- ต้นทุน
- รูปแบบธุรกิจ

6. รูปแบบงบประมาณต่าง ๆ ที่ควรเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจมีหลักการอย่างไร
- งบประมาณคงที่
- งบประมาณส่วนเพิ่ม
- งบประมาณยืดหยุ่น
- งบประมาณตามงวดระยะเวลา
- งบประมาณฐานศูนย์
- งบประมาณต่อเนื่อง
- งบประมาณตามกิจกรรม

7. เครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารงบประมาณเพื่อการวางแผนกำไรของธุรกิจ ประกอบด้วยเครื่องมือใดบ้าง

8. การบริหารงบประมาณดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพต้องดูที่งบประมาณตัวใดอย่างไร
- งบประมาณการขาย
- งบประมาณการผลิต
- งบประมาณต้นทุน
- งบประมาณกำไรขาดทุน
- งบประมาณค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

9. การบริหารงบประมาณการเงินต้องพิจารณาอะไรบ้าง
- งบประมาณลงทุน
- งบประมาณเงินสด
- งบแสดงฐานะการเงินโดยประมาณ
- งบประมาณกระแสเงินสด

10. ข้อกำหนดและข้อจำกัดอะไรที่ต้องเตรียมรับมือ

11. ความแตกต่าง ของการควบคุมงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ ที่ควรทำความเข้าใจ และระมัดระวัง

12. การวิเคราะห์งบประมาณในด้านการบริหาร
- การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
- การวิเคราะห์ความแปรปรวน
- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
- การวิเคราะห์จุดวิกฤตจากปัจจัยแวดล้อม

13. เทคนิคในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพประเด็นการวิเคราะห์งบประมาณ
- การวิเคราะห์ด้านรายรับ
- การวิเคราะห์ด้านรายจ่าย

14. จะควบคุมอย่างไรให้การดำเนินงานอยู่ภายใต้งบประมาณที่ยอมรับได้

15. ปัญหาในการบริหารงบประมาณที่มักพบ และแนวทางแก้ไข

16. วิธีการแก้ไข และทางออกของปัญหาในการบริหารงบประมาณเมื่อไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

17. การวิเคราะห์ปัญหา และการนำไปใช้ในการจัดการงบประมาณในอนาคต

18. กลยุทธ์ของธุรกิจที่นอกเหนือจากงบประมาณจะจัดสรรอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

19. กรณีศึกษาความสำเร็จและความล้มเหลวของการบริหารงบประมาณ

20. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba