เทคนิคการเขียนรายงานผลประกอบการรายเดือน รายไตรมาส เพื่อนำเสนอให้น่าสนใจและนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ Monthly and Quarterly Reports

รหัสหลักสูตร : 21/2229

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการเขียนรายงานผลประกอบการรายเดือน รายไตรมาส
เพื่อนำเสนอให้น่าสนใจและนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
Monthly and Quarterly Reports


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนรายงานทางการเงินประจำเดือนและรายไตรมาส อย่างมีประสิทธิภาพ
- การนำเสนอจุดเด่นและจุดอ่อนของกิจการ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร
- การนำเสนอผู้ใช้งบการเงินให้น่าสนใจ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ
- การนำเสนอปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจอย่างทันท่วงที
2. เทคนิคการนำเสนอ และทักษะที่จำเป็น ในการสรุปผลการดำเนินงาน
- วิธีการและเทคนิคการสื่อสารที่จะนำเสนอให้กับผู้ใช้งบการเงินให้เข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ
- เทคนิคการนำเสนอนโยบายและภาพรวมผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
- เทคนิคการประยุกต์ใช้สรุปเหตุการณ์ที่สำคัญในการดำเนินงานธุรกิจมานำเสนอรายงานทางการเงิน
3. การสร้างประสิทธิภาพของรายงานทางการเงินเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- การนำเสนอบทวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละเดือน และไตรมาส เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการดำเนินงานของธุรกิจหลักอื่นๆ เพื่อประกอบการรายงานทางการเงิน
- การนำเสนอรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรายเดือน และรายไตรมาส
4. เทคนิคการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อหาสาเหตุในการปรับปรุงผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน และไตรมาส
- การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis) เพื่อนำมาพยากรณ์ปรับปรุงผลการดำเนินงานทางธุรกิจ
- การวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis เพื่อนำมาลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ทันท่วงที
5. การนำเสนออัตราส่วนการเงินที่สำคัญในแต่ละช่วงระยะเวลาของผลประกอบการเพื่อใช้ในการอ้างอิงในรายงานทางการเงิน
- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
- อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
- อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
- อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
6. การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนำเสนอประกอบข้อมูลในการสรุปการดำเนินงาน
7. วิธีการวิเคราะห์และคำอธิบายผลการดำเนินงานในเดือน และไตรมาสของผลประกอบกร
- เทคนิคการวิเคราะห์ด้านรายได้หลัก และรายได้อื่น
- เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจธุรกิจ
- เทคนิคการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
- เทคนิคการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
- เทคนิคการวิเคราะห์กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
- เทคนิคการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
8. แนวทางในการวิเคราะห์และคำอธิบายฐานะการเงินในแต่ละช่วงระยะเวลาของผลประกอบกร
- เทคนิคการวิเคราะห์ด้านสินทรัพย์หมุนเวียน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- เทคนิคการวิเคราะห์หนี้สินหมุนเวียน และไม่หมุนเวียน
- เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น
- การนำเสนอความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
- สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
9. กรณีศึกษาในการนำเสนอรายงานทางการเงินประจำเดือนและรายไตรมาสอย่างมีประสิทธิภาพ
10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba