ผลกระทบอัตราส่วนทางการเงิน จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับ TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16 (หลักสูตรใหม่ 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/2338

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ผลกระทบอัตราส่วนทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 3 ฉบับ TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

หัวข้อสัมมนา

1. ข้อกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 , TFRS 15 และ TFRS 16
- การรับรู้รายการ
- การวัดมูลค่า
- การเปิดเผยข้อมูล

2. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9, TFRS 15 และ
TFRS 16 ที่กระทบกับ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

- อัตราส่วนกำไรต่อยอดขาย
- อัตราส่วนกำไรต่อสินทรัพย์รวม
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
- อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
- กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (EBIT)
- กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อม ราคา (EBITDA)

3. กรณีศึกษาบริษัทมหาชน ที่กระทบกับอัตราส่วนทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน


4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba