เทคนิคการบัญชีสินค้าคงเหลือ ปัญหาการตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบพร้อมแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง (25 เทคนิคการบัญชีสินค้าคงเหลือ)

รหัสหลักสูตร : 21/2758

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. แนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีคุมสินค้าให้ถูกต้อง

2. หลักเกณฑ์ทางบัญชีและเงื่อนไขในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

3. วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือตามหลักการบัญชี

- การบันทึกบัญชี การตัดสต๊อกกรณีสินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆ

- การบันทึกและการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

- การบันทึกบัญชี รายงานสินค้า และวัตถุดิบกรณีบันทึกผิดพลาด มีวิธีการแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

- การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง

- การจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่คิดมูลค่า (การส่งเสริมการขายหรือนำไปใช้ในองค์กร)

4. การจัดทำรายงานสินค้า และวัตถุดิบตามมาตรฐานการบัญชี

5. เทคนิคการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าปลายงวดมีวิธีปฏิบัติอย่างไร

- แนวทางการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าปลายงวดมีขั้นตอนอย่างไร

- การตรวจแบบสุ่ม

- ตรวจสอบรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าในแต่ละงวดบัญชี

- ตรวจสอบปริมาณสินค้ากับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

- สอบทานระบบและวิธีการจัดเก็บสินทรัพย์และการเก็บรักษา

- อัตราการหมุนเวียนของสินค้าใน Stock

- ขั้นตอนการตัด Stock

6. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายสินค้า

7. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้า

- ปัญหาทางบัญชีและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

- ปัญหาการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ต้องระมัดระวัง

- การตรวจนับสินค้าแบบวนรอบ

- การตรวจนับปริมาณสินค้าขาดเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

- ปัญหาและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดทำบัญชีและรายงานสินค้า และวัตถุดิบ

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba