แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

รหัสหลักสูตร : 21/2271

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินและการรับรู้รายการ
1.มาตรฐานการบัญชี
- กรอบแนวคิด และข้อสมมติฐานทางการบัญชี
- ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
- องค์ประกอบของงบการเงิน
- การวัดมูลค่าองค์ประกอบงบการเงิน
- การรับรู้รายการสินทรัพย์ และหนี้สิน
- การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย
2. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า
- ประเภทของลูกหนี้ และความแตกต่างของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- การตัดจำหน่ายหนี้สูญ
- การบันทึกบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญ และหนี้สูญได้รับกลับคืน
3.ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
- ประเภทของสินค้าคงเหลือ
- องค์ประกอบของต้นทุน และการคำนวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
- การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ด้วยราคาทุน และ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
- การตีราคาสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชี
- การรับรู้รายการสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่าย
- การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ แบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory) และแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory)
- การประมาณการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
- การปรับปรุงรายการสินค้าคงเหลือ ขาดหรือเกิน ณ วันสิ้นงวด
4.ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- การจัดประเภทสินทรัพย์ และการรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- องค์ประกอบของราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- การรับรู้ต้นทุนเริ่มแรก และ ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- การคิดค่าเสื่อมราคาของส่วนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- การทดสอบด้อยค่าของสินทรัพย์
- การตัดจำหน่ายสินทรัพย์
- การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีการตีราคาใหม่
- การปรับปรุงรายการ และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี
- การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
- การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
- การเปิดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba