การคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน ปัญหาการจัดทำและแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2171

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. สรุปสาระสำคัญของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ประเภทของผลประโยชน์ของพนักงาน และ หลักการรับรู้รายการตามมาตรฐาน

1.1 ผลประโยชน์ระยะสั้น (จ่ายภายใน 12 เดือน หลังวันสิ้นงวด) การรับรู้รายการผลประโยชน์ระยะสั้นทั้งหมดของพนักงาน

1.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

- เงินสมทบ เช่น กองทุนเลี้ยงชีพ ไม่ต้องใช้คณิตศาสตร์ประกันภัย

- เงินชดเชยจากกฎหมายแรงงาน การรักษาพยาบาลหลังออกจากงาน บำเหน็จ บำนาญ

- ความแตกต่างระหว่าง “โครงการสบทบเงิน” กับ “โครงการผลประโยชน์”

- การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า “โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้” และ “โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้”

1.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ๆ ของพนักงาน มีรายการใดบ้าง และวิธีการทางบัญชีต้องปฏิบัติ ในเรื่องนี้อย่างไร เช่น การใช้เงินรางวัล หรือของรางวัลเช่นทองคำ เมื่อพนักงานทำงานครบอายุงานที่กำหนดเช่น 10 ปี 20 ปี

1.4 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

-การเลิกจ้างก่อนเกษียณปกติ การใช้ผลประโยชน์เพื่อให้พนักงานออกโดยสมัครใจ ไม่ต้องใช้คณิตศาสตร์ประกันภัย

1.5 ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

2. การคำนวณค่าใช้จ่ายและหนี้สินผลประโยชน์พนักงานสำหรับกิจการ ทั้ง PAEs, NPAEs และ SMEs

- ขั้นตอนการคำนวณ พร้อมตัวอย่างและการเปิดเผยข้อมูล

3. การนำรายงานการประเมินผลประโยชน์พนักงานไปให้อย่างถูกต้องและตรงตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

4. ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ให้ถูกต้องในการบันทึกบัญชีผลประโยชน์พนักงาน

5. กิจการใดบ้างที่ต้องมีการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน

6. กรณีกิจการไม่ได้มีการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน จะมีผลอย่างไร

7. วิธีปฏิบัติเพื่อรับมือกับผลกระทบของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานของกิจการ ที่ต้องเตรียมพร้อม

8. การประเมินผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

9. การเตรียมข้อมูลสำหรับการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน

9.1 ใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการประเมิน

9.2 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลพนักงานรายบุคคล และข้อมูลทางสถิติ

- วันเกิด, วันจ้างงาน, เงินเดือน, เงินสวัสดิการ, ค่าตำแหน่ง, วันที่เกษียณและอายุเกษียณ

9.3 ความสำคัญของข้อมูลพนักงานรายบุคคล และข้อมูลทางสถิติ

9.4 รายละเอียดผลประโยชน์พนักงานที่นอกเหนือจากเงินชดเชยจากกฎหมายแรงงาน

10. ขั้นตอนและแนวทางการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนการทำการประเมินผลประโยชน์พนักงาน

- รูปแบบวันที่

- ช่วงอายุพนักงาน และอายุการทำงาน น้อยหรือมากผิดปกติ

- เงินเดือน น้อยหรือมากผิดปกติ

- การปรับขึ้นเงินเดือนระหว่างปีมีความผิดปกติหรือไม่ เช่นเงินเดือนขึ้น 40% หรือเงินเดือนลดลง เป็นต้น

- มีช่องว่างของข้อมูลที่ไม่ได้กรอกลงไปหรือไม่

- ตัวอย่างการตรวจสอบข้อมูลและแนวทางการแก้ไข

11. ข้อมูลทางสถิติที่ต้องใช้ในการประเมินผลประโยชน์พนักงานและแนวทางการตรวจสอบความถูกต้อง

- อัตราการลาออก

- อัตราการเสียชีวิต

- อัตราทุพพลภาพ

- อัตราการเกษียณก่อนกำหนด

12. จุดที่ควรระมัดระวัง ที่จะทำให้การคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานไม่ถูกต้อง

13. ประเด็นปัญหาที่มักพบในการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานและแนวทางแก้ไขปัญหา

14. แนวทางการประสานงานเพื่อขอข้อมูลจากฝ่ายบุคคล

15. ข้อมูลใดบ้างที่ต้องการจากฝ่ายบุคคล

16. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba