เทคนิคการตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร

รหัสหลักสูตร : 21/2149

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1.สรุปประเด็นมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับรายงานของผู้สอบบัญชี
2.หลักการและวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่
- มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3.การวางแผนการตรวจสอบบัญชี
4.ความเสี่ยงในการสอบบัญชี
- ความเสี่ยงสืบเนื่อง (Inherent Risk)
- ความเสี่ยงจากการควบคุม (Control Risk)
- ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ (Detection Risk)
- ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุม
5.การวิเคราะห์เปรียบเทียบ(Analytical Procedure)
- เปรียบเทียบกับแนวโน้ม
- เปรียบเทียบกับงบประมาณ
- เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและคู่แข่ง
- เปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้สอบบัญชีคาดการณ์
- เปรียบเทียบกับความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน
6.หลักการวิเคราะห์ พิจารณาโอกาสการเกิดทุจริต
- สัญญานเตือนภัยการเกิดทุจริตในด้านต่างๆ
- ตัวอย่างการเกิดทุจริต (Case Study)
- หากตรวจพบทุจริต แนวทางการหาหลักฐานและสรุปผลของผู้สอบบัญชี
7. แนวทางการตรวจสอบการควบคุม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับยอดบัญชีการทดสอบควบคุมและการตรวจสอบเนื้อหาสาระ ในระบบต่างๆ
- ระบบรายได้ - ระบบซื้อ
- ระบบการรับ – จ่ายเงิน - ระบบเงินเดือน
8.เทคนิคการตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร
- ลูกหนี้การค้า
- สินค้าคงเหลือ
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- เจ้าหนี้การค้า
- ส่วนของผู้ถือหุ้น
- รายได้
- รายการซื้อและต้นทุนขาย
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
- ภาษีอากร
9.ตัวอย่าง Audit Checklistรายการตรวจติดตาม
10.การสรุปผลการตรวจสอบ
11.Case Study รายงานของผู้สอบบัญชี
12.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba