ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ (TFRS3) ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2564 (หลักสูตรใหม่ 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/2339

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ
(TFRS3) ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2564


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 3
1.1 การปรับปรุงคำนิยามของคำว่า “ธุรกิจ”
1.2 การตัดเงื่อนไขที่ใช้ในการประเมินธุรกิจและการเพิ่มแนวทางในการประเมินว่ากระบวน
การซื้อมีความสำคัญหรือไม่
1.3 ความแตกต่างระหว่างการรวมธุรกิจกับการซื้อสินทรัพย์
1.4 เพิ่มทางเลือกการทดสอบการกระจุกตัวของมูลค่ายุติธรรมสำหรับการประเมินว่าสิ่งที่ซื้อ
มานั้นเป็นการซื้อสินค้าหรือไม่

2. สรุปหลักการบัญชีเปรียบเทียบระหว่างการรวมธุรกิจและการซื้อสินทรัพย์
2.1 การคำนวณค่าความนิยม
2.2 การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา และหนี้สินที่รับมาระบุได้
2.3 ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
2.4 การพิจารณา DTA/DTL ณ วันที่ซื้อ
2.5 สิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซื้อที่อยู่ในรูปแบบหุ้น
2.6 การเปิดเผยข้อมูล

3. ปัญหาที่มักพบเมื่อเกิดการรายการรวมธุรกิจตามร่าง TFRS 3

4. สรุปหลักการเปลี่ยนแปลงร่าง TFRS 3

5. ตัวอย่างการหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์รวมที่ถูกซื้อ และตัวอย่างของ
การรวมธุรกิจในประเทศไทย


6. แนวปฏิบัติเมื่อนำร่าง TFRS 3 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 ม.ค. 64

7. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba