การจัดทำและนำเสนองบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและมีคุณภาพ (หลักสูตรใหม่ 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/2162

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำและนำเสนองบการเงินให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบัญชีและมีคุณภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 
วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

1.สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับการนำเสนองบการเงิน

1.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- ส่วนประกอบของงบการเงินฉบับสมบูรณ์
- ข้อพิจารณาโดยทั่วไปในการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
- โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน
1.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่องงบกระแสเงินสด
- การนำเสนองบกระแสเงินสด
- กิจกรรมดำเนินงาน
- กิจกรรมลงทุน
- กิจกรรมจัดหาเงิน
- การเปิดเผยข้อมูล
1.3 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
- นโยบายการบัญชี
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
- การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
- การแก้ไขข้อผิดพลาด
- การเปิดเผยข้อมูล
1.4 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
- การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
- เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง
- เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง
- การเปิดเผยข้อมูล
1.5 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ขอบเขต
- คำนิยามการเปิดเผยข้อมูล

2. เรื่องสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนองบการเงิน
2.1 ขั้นตอนการปิดบัญชี
2.2 ขั้นตอนการปิดบัญชีกรณีกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลทางบัญชี
2.3 ขั้นตอนการจัดทำงบการเงิน
2.4 รายการที่ควรระมัดระวังในการปิดบัญชี/จัดทำงบการเงินและผู้ตรวจสอบบัญชีมักให้ความสำคัญ
ในการตรวจสอบ
2.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนองบการเงิน
2.6 รูปแบบรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba