ประเด็นทางบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (65 ประเด็นรายได้ ค่าใช้จ่าย)

รหัสหลักสูตร : 21/2916

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ประเด็นทางบัญชีเกี่ยวข้องกับรายได้ทั้งระบบ

1. ความหมายและหลักเกณฑ์ที่สำคัญของรายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี

2. การจัดประเภทของรายได้ตามมาตรฐานการบัญชีมีอะไรบ้างที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญ

3. หลักเกณฑ์สำคัญการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีที่ถูกต้อง

4. การวัดมูลค่าที่เหมาะสมของรายได้ประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องและถูกต้องตามหลักการบัญชี

5. การรับรู้รายได้ของการเช่าซื้อประเด็นสำคัญที่ต้องระมัดระวังที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี

6. การรับรู้รายได้ของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชี

7. การรับรู้รายได้ของธุรกิจเช่าซื้อ ผ่อนชำระ มีหลักเกณฑ์ใดบ้างที่สำคัญที่นักบัญชีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

8. การรับรู้รายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

9. การรับรู้รายได้ประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

10. การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าที่มีภาระผูกพันมีเงื่อนไขหลังการขายทางบัญชีต้องรับรู้รายการทางบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

11. การรับรู้รายได้จากเงินค่างวดต่างๆที่มีกำหนดการชำระนั้นทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

12. การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า ที่พ่วงการบริการติดตั้งหลังการขายทางบัญชีต้องรับรู้รายได้อย่างไร

13. การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าที่รวมบริการหลักการประกันต่างๆทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

14. การรับรู้รายได้จากทำการตลาดต่างๆ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ค่าคอมมิชชั่น ค่านายหน้า ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

15. การรับรู้รายได้จากค่าสมาชิก รายเดือน รายปี รายได้ส่วนนี้ทางบัญชีต้องรับรู้รายได้อย่างไรให้ถูกต้อง

16. การรับรู้รายได้จากเงินปันผล ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

17. รายได้ตามลักษณะประเภทการให้บริการ จะรับรู้รายได้เมื่อใดและหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ถูกต้อง

18. รายได้จากการให้บริการ และต้นทุนการให้บริการในธุรกิจต่างๆมีอะไรบ้าง

19. การพิจารณาหลักการบันทึกรับรู้รายการระหว่างลูกหนี้กับรายได้ค้างรับต้องปฏิบัติอย่างไร

20. การชำระเงินตามสัญญามีผลต่อการรับรู้รายได้ทางบัญชีอย่างไรและในทางภาษี

21. การยกเลิกการรับรู้รายได้ลักษณะต่างๆ เอกสารสำคัญที่ต้องมีประกอบในรายการนั้น มีอะไรบ้างต้องปฏิบัติอย่างไร

22. รายได้จากการให้ใช้สิทธิ หรือการส่งมอบสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะต้องปฏิบัติอย่างไร

23. รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน จะต้องรับรู้รายได้อย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

24. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขาย หรือการให้บริการมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้อย่างไร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

25. การแสดงรายการรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

26. การบันทึกตัดจำหน่ายกรณีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายได้ส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

27. รางวัลที่ได้จากกการทำยอดขายถึงเป้า เช่น ตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ ทองคำ โทรศัพท์มือถือ ทีวี Tablet รถยนต์ บัตรที่พัก ต้องนำมาเป็นรายได้เสียภาษีหรือไม่

28. การขายสินค้าออกไป แต่ยังไม่มีการส่งมอบสินค้า ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร และต้องทำการรับรู้รายได้ทางการบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องมาตรฐานการบัญชี

29. การขายสินค้าที่มีการรับประกันหลังการขายนั้นทางบัญชีต้องทำการรับรู้รายได้ทางการบัญชีอย่างไร

30. การขายสินค้าผ่านตัวแทน จัดจำหน่ายต้องรับรู้รายได้ทางบัญชีอย่างไร

31. การขายสินค้าแบบผ่อนชำระ ต้องรับรู้รายได้อย่างไร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

32. ขายสีทาอาคาร สำนักงานพร้อมบริการทาสีด้วยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

ประเด็นทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายทั้งระบบ

33. การพิจารณาหลักการบันทึกรับรู้รายการระหว่างเจ้าหนี้ กับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ต้องปฏิบัติอย่างไร

34. ประเด็นสำคัญของค่าใช้จ่ายความแตกต่างทางหลักบัญชีและหลักภาษีที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ นั้นเป็นอย่างไร

35. การตัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายต้องตัดเมื่อใดทำอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

36. การแสดงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับกิจการซื้อขายสินค้านั้น มีรายการอะไรบ้างที่สำคัญที่นักบัญชีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

37. ความแตกต่างของค่าใช้จ่ายกับรายจ่ายทางบัญชี มีความแตกต่างกันอย่างไร และทางออกในการปฏิบัติให้ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร

38. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้าคงเหลือ ประเด็นที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม

39. การรับรู้รายการค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการในกรณีที่ต้องมีการบันทึกรับรู้ตามงวดที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

40. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ หรือ ส่งสินค้าในต่างจังหวัด ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

41. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย มีวิธีปฏิบัติทางบัญชีอย่างไร

42. การแสดงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี และประเด็นที่อาจมีข้อผิดพลาด

43. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสต๊อกสินค้าที่ขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบทางบัญชีต้องดำเนินการอย่างไร

44. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต ต้นทุนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี

45. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ทำอย่างไรจึงจะถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ และ ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี

46. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์โดยวิธีการเช่าซื้อผ่อนชำระ ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

47. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

48. รายจ่ายส่วนตัวบางประเภท ที่ให้โดยเสน่หา และรายจ่ายบางประเภทที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวผู้รับได้ ทางบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักบัญชีและสามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้

49. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าเลี้ยงรับรองและค่าบริการ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี

50. รายจ่ายบางส่วนที่ไม่ใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรนั้น ทางบัญชีสามารถนำมาบันทึกบัญชีได้หรือไม่

51. รายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้นได้มีอะไรบ้างทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

52. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟแวร์ต้องปฏิบัติอย่างไรทางบัญชีคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไร

53. ซื้อที่ดินมาแล้ว มีอาคารสำนักงานติดมาด้วย ทางบัญชีจะต้องรับรู้รายได้เมื่อมีการขายที่ดินอย่างไร และต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

54. ซื้อเฟอร์นิเจอร์และต้องมีการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าติดตั้งทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

55. การซื้อที่ดินมา แล้วต้องการปรับปรุงที่ดิน ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรและจะต้องรับรู้ต้นทุนเผื่อขายหรือไม่

56. ซื้อที่ดิน แล้วมีอาคาร ต้องการรื้อ อาคารออก ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคาร ลงรายการอย่างไร

57. ตัวอย่างสำคัญในการปฏิบัติจริงในการรับรู้รายได้ และเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี

58. ซื้อสินค้าจากบริษัทลูกมาใช้ในบริษัทแม่ และการโอนทรัพย์สินจากบริษัทลูกที่ปิดตัวลง ทรัพย์สินที่โอนมานั้นจะคิดค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาหรือไม่ ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

59. ซื้อสินค้าสำรองไว้เพื่อทำการเปลี่ยนใช้งานเมื่อสินค้า ชำรุดเสียหาย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร ต้องบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ไว้หรือไม่ และคิดค่าเสื่อมราคาหรือไม่ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย

60. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการฝากขาย เมื่อมีการฝากขายสินค้าที่ยังไม่หมด จะรับรู้รายได้อย่างไรให้ถูกต้องและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี

61. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการจําหน่ายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี

62. ปัญหาการให้เช่าสินทรัพย์ ประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี

63. ปัญหาการรับรู้รายได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

64. ปัญหารับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่มักถูกตรวจสอบและถูกประเมินภาษี ที่นักบัญชีต้องให้ความสนใจ

65. ปัญหาการบันทึกบัญชีและการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

66. ปัญหาการบันทึกบัญชีและการรับรู้รายได้จากการให้บริการ

67. ปัญหาการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายกับผลกระทบ

68. เทคนิคการปรับปรุงบัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย

69. รายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นข้ามรอบระยะเวลาบัญชี ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

70. แนวทางการปรับปรุงบัญชี รายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่าย รายได้รับล่วงหน้า บัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

71. เทคนิคการสรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อการยื่นภาษีกลางปีและเสียภาษีสิ้นปี

72. การปรับปรุงรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นงวด

73. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขาย ทางบัญชีจะบันทึกบัญชีอย่างไร

74. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba