ปัญหาบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก (55 ปัญหาบัญชีภาษีนำเข้า-ส่งออก)

รหัสหลักสูตร : 21/2394

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก
(55 ปัญหาบัญชีภาษีนำเข้า-ส่งออก)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา


1. มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนําเข้าและส่งออกที่ต้องทราบ
2. หลักเณฑ์สําคัญทางภาษีและผลกระทบทางภาษีอากรที่ผู้นําเข้าและผู้ส่งออกต้องระมัดระวัง
ภาระภาษีที่ต้องเสียมีอะไรบ้าง
3. เอกสารหลักฐานในการนําเข้าและส่งออกมีอะไรบ้างปัญหาที่ผู้นําเข้าและส่งออกพบ
4. บัญชีและเอกสารที่ใช้ในการนําเข้าและส่งออก และค่าใช้จ่ายในการนําเข้าและส่งออกประกอบ
ด้วยอะไรบ้างเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเสียภาษี
5. ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม เขตอุตสาหกรรมส่งออกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
6. อัตราภาษี 0% ของผู้ประกอบการส่งออกและผลกระทบต่อภาระภาษีที่ผิดพลาด
7. ผู้นําเข้าและผู้ส่งออกจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือเมื่อใด
8. หน้าที่ที่สําคัญของผู้ประกอบการที่จะเป็นผู้นําเข้าและส่งออกที่มีผลกระทบต่อภาระภาษี
9. หลักการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับใบขนส่งสินค้าขาเข้าและใบขนส่งสินค้าขาออก
10. ระบบบัญชีและเอกสารของธุรกิจนําเข้าและส่งออก ที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
11. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการบันทึกบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าส่งออกไป
ต่างประเทศทางบัญชีจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการบันทึกบัญชี
12. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการบันทึกบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับส่งออกสินค้าไปขาย
ต่างประเทศติดชายแดนประเทศไทย
13. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการบันทึกบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้า หลักฐานใน
การนําเข้าสินค้าหรือทรัพย์สิน
14. การบันทึกบัญชีและภาษีอากรในการรับรู้รายได้ของธุรกิจนําเข้าและส่งออก
15. ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายของธุรกิจนําเข้า- ส่งออกที่นักบัญชีต้องไม่พลาด
16. การรับรู้รายได้ของธุรกิจนําเข้า-ส่งออก และค่าใช้จ่ายจะรับรู้เมื่อใด จึงจะถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชี
17. รายได้จากการส่งออกตามประมวลรัษฎากรกับภาระภาษีที่ต้องเสียที่นักบัญชีต้องทราบ
18. ปัญหาการรับรู้รายได้ของธุรกิจส่งออกที่คาบเกี่ยวรอบระยะเวลาบัญชี
19. เมื่อมีการนําเข้าจะรับรู้สินทรัพย์หรือสินค้าเมื่อใดให้ถูกต้อง
20. ปัญหาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีการนําเข้านักบัญชีจะมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไรให้ถูกต้อง
21. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนําเข้าและส่งออกจะบันทึกเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
22. ค่าใช้จ่ายในการส่งออกและนําเข้า เช่น ค่าจ้างชิปปิ้งออกของ ค่าธรรมเนียม จะบันทึกบัญชี
และเสียภาษีอย่างไร
23. ขายสินค้าให้บริษัทต่างประเทศแต่ส่งของให้ตัวแทนในไทยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 มีหลักเกณฑ์อย่างไร
24. จุดความรับผิดทางภาษี VAT 0 กับ VAT 7 ต่างกันอย่างไรกับการขายสินค้าอัตรา 7% กับ 0%
25. ความแตกต่างการให้บริการอัตรา 7% กับ 0% จุดต่างทางภาษีมูลค่าเพิ่มของรายได้ที่เป็น
VAT 7%,VAT 0%, รายได้ที่ได้รับยกเว้น VAT และ Non VAT
26. ขายสินค้าโดยการส่งออก แต่ดําเนินพิธีกรรมศุลกากรในนามผู้ผลิตต้องทําอย่างไร และส่งสินค้า
ไปต่างประเทศแต่ไม่มีใบขนจะทําอย่างไร
27. การออกใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้ กรณีที่ขายไปเป็น VAT 0% จะทําได้หรือไม่ จะลงรายงานภาษี
มูลค่าเพิ่มอย่างไร และ ความสําคัญของใบขนกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0% ขายสินค้าใน
ต่างประเทศ แต่ได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศ
28. ขายสินค้าในต่างประเทศ แต่ส่งมอบสินค้าให้แก่ ตัวแทนของลูกค้าในประเทศ และขายสินค้า
ผ่านตัวแทนใบขนสินค้าต้องเป็นชื่อใครและใครได้สิทธิเสีย VAT 0%
29. ขายสินค้าให้กับต่างประเทศแต่ส่งสินค้าในไทยทําอย่างไรให้เป็น VAT 0% และการนําสินค้า
ในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก
30. การขายสินค้าระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับคลังสินค้าทัณฑ์บน ระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับ
ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการอยู่ในเขต อุตสาหกรรมส่งออก หรือ ระหว่างผู้ประกอบการที่
ประกอบกิจการอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออก จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
31. การส่งออกสินค้าที่มีการโอนส่วนจัดสรรหรือแลกเปลี่ยนส่วนจัดสรร ทางบัญชีต้องทําอย่างไร
32. การส่งออกสินค้าที่มีส่วนจัดสรรโดยเจ้าของสินค้าใช้ชื่อส่วนจัดสรร ของบุคคลอื่นต้องปฏิบัติ
อย่างไรให้ถูกต้อง
33. การส่งออกสินค้าในนามบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (Trading Company) ที่ได้รับส่งเสริม
การลงทุน ต้องปฏิบัติอย่างไร
34. การส่งออกสินค้าของโรงงานในไทยโดยผ่านตัวแทนในการส่งออก ทางบัญชีจะต้องทํา
การบันทึกรายการทางบัญชีอย่างไร
35. การขายนํ้ามันและผลิตภัณฑ์นํ้ามัน ให้แก่ผู้ประกอบการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดย
อากาศยานหรือเรือเดินทะเล รายได้ส่วนนี้จะต้องนํามาบันทึกบัญชีอย่างไร
36. ขายสินค้าไปต่างประเทศโดยว่าจ้างผู้ประกอบการรับขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศให้จัดส่งสินค้า
จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
37. ขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศโดยว่าจ้างผู้ประกอบการรับจัดการขนส่ง สินค้าระหว่าง
ประเทศโดยเรือเดินทะเล (Freight Forwarder) ให้จัดส่งสินค้าให้นักบัญชีจะต้องบันทึกบัญชี
อย่างไร
38. การส่งสินค้าไปต่างประเทศโดยทางไปรษณีย์ จะต้องปฏิบัติอย่างไร และนําเข้าสินค้าเข้าไปใน
เขตปลอดอากรต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
39. การขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ แต่ผู้ซื้อนําติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักรเอง โดยมิได้กระทําพิธี
การศุลกากรทางบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
40. ปัญหาการเฉลี่ยภาษีซื้อของกิจการส่งออก การจัดทํารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
41. การบันทึกบัญชีการนําเข้าสินค้าต่างประเทศจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด และจะบันทึกเมื่อใด
42. การบันทึกบัญชีการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อได้รับหรือจ่ายเงินต่างประเทศ
43. การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับ Freight Forwarder มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติอย่างไร
44. การบันทึกบัญชีค่าขนส่งทางเรือ,ทางอากาศยาน, Freight Forwarder และค่าขนส่งทางบก
ทั้งในและต่างประเทศ
45. การขายสินค้าในเขต EPZ มีขั้นตอนและภาระภาษีอย่างไรบ้างจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
46. การขอคืนภาษีซื้อของกิจการ VAT 7% กับ VAT 0% ความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบจาก
สรรพากรกิจการไหนมีมากกว่ากันและประเด็นที่มักถูกตรวจสอบ
47. การบันทึกบัญชีซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าการทําสัญญา forward นักบัญชีจะต้อง
ปฏิบัติอย่างไร
48. การบันทึกบัญชีอัตราแลกเปลี่ยน และรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างรอบบัญชี
และสิ้นรอบบัญชีต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
49. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบันทึกบัญชี
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและปัญหาในการเสียภาษีอากร
50. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการนําเข้าและส่งออกสินค้า นักบัญชีต้อง
ปฏิบัติอย่างไร
51. ปัญหาที่พบมากในการจัดทํารายงานภาษีขายของผู้ส่งออกที่นักบัญชีจะต้องทําการตรวจสอบ
เป็นพิเศษ
52. การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ที่เกินในรอบระยะบัญชี
53. ปัญหาในการขอภาษีซื้อคืนจากการนําเข้าสินค้าที่มักผิดพลาดคลาดเคลื่อนและเอกสารประกอบ
การขอภาษีซื้อคืน
54. ประเด็นใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบกํากับภาษีปลอม จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูก
ต้องครบถ้วน
55. ยื่นฐานภาษีไว้ไม่ครบจะมีความผิดหรือไม่และมีวิธีแก้ไขอย่างไร พร้อมกรณีศึกษา การตรวจ
สอบภาษีของธุรกิจนําเข้าส่งออกจากตัวอย่างจริง
56. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba