การวางแผนต้นทุน 2020 เพื่อพิชิตกำไรสำหรับนักบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2158

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนต้นทุน 2020 เพื่อพิชิตกำไรสำหรับนักบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา


1. หลักการพื้นฐานในการลดต้นทุนเพื่อพิชิตกำไร
1.1 การเข้าใจหลักการพื้นฐานของการวางแผนต้นทุน
1.2 แนวคิดพื้นฐานของการเพิ่มผลกำไร
1.3 การบริหารจัดการต้นทุน (Cost Management)
1.4 การลดต้นทุน (Cost Down, Cost reduction) เพื่อเตรียมการล่วงหน้า
1.5 เพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในปี 2020
1.6 การพัฒนาและขั้นตอนของกิจกรรมในการลดต้นทุน
1.7 เข้าใจต้นทุนเพื่อลดต้นทุนในภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิต
1.8 การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อใช้ในการลดต้นทุนเพื่อพิชิตกำไร
- การวิเคราะห์ต้นทุนคงที่
- การวิเคราะห์ต้นทุนแบบขั้นบันได
- การวิเคราะห์ต้นทุนผันแปร
- การวิเคราะห์ต้นทุนกึ่งผันแปร

2. การวางแผนองค์กรเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติการลดต้นทุน
2.1 การจัดทำโครงสร้างการลดต้นทุนเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม
2.2 ข้อคำนึงและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในโครงสร้างการลดต้นทุน
2.3 การจัดทำโครงสร้างการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร
2.4 การพัฒนา การปรับ การใช้ประโยชน์ และเงื่อนไข ของโครงสร้างการลดต้นทุน

3. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนมาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุน
3.1 การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่ทางธุรกิจและหน้าที่ของสายงาน
3.2 การจำหนกต้นทุนตามความสัมพันธ์ของต้นทุน
3.3 การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์ของงวดบัญชี (Basic of Accounting Period)
3.4 การจำแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน (Basic of Regularity of Occurrence)
3.5 การจำแนกต้นทุนตามการตัดสินใจ (Relevant Cost)
3.6 แนวคิด ปัจจัย ของต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost)
3.7 แนวคิด ปัจจัย ของต้นทุนประมาณการ (Estimated Cost)

4. การบริหารจัดการการลดต้นทุนสำหรับนักบัญชี
4.1 การสร้างกิจกรรมขององค์กรเพื่อเกิดการประสานงานของกิจกรรมลดต้นทุน
4.2 เทคนิคการวางแผนการลดต้นทุน
4.3 ปัญหา อุปสรรค สาเหตุ และแนวทางการจัดการกิจกรรมการลดต้นทุน
4.4 การจัดทำคู่มือในการลดต้นทุน
✤ การตั้งหัวข้อในการลดต้นทุน
✤ การลดต้นทุนผลิตภัณฑ์
✤ ขั้นตอนการลดต้นทุน
- ใช้วิธีการของต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Base Costing – ABC)
- การจัดทำแผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagram)
- การทำแผนการลดต้นทุนตามเป้าหมาย (Target Cost)
- การใช้เครื่องมือจุดคุ้มทุน (Break Even Point)
- การใช้ระบบ MBO มากำกับการลดต้นทุน

5. ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติในการลดต้นทุนของฝ่ายบัญชีต้นทุน
5.1 ความสัมพันธ์ของต้นทุนและกำไร
5.2 ความสัมพันธ์ของต้นทุนระหว่างหน่วยงาน
5.3 แนวทางปฏิบัติในการลดจำนวนการใช้วัตถุดิบและการลดราคาซื้อ
5.4 แนวทางปฏิบัติในการควบคุมค่าแรงงาน
5.5 แนวทางการพิจารณาลดปัจจัยด้านสินค้าคงคลัง
5.6 แนวทางปฏิบัติ ข้อคิด การปรับปรุงในการลดความสิ้นเปลืองความสูญเสียของต้นทุนการผลิต
5.7 แนวทางปฏิบัติ ข้อคิด การปรับปรุงพิจารณาลดปัจจัยด้านการขาย
5.8 แนวทางปฏิบัติ ข้อคิด การปรับปรุงพิจารณาลดปัจจัยด้านบุคลากร
5.9 แนวทางปฏิบัติ ข้อคิด การปรับปรุงพิจารณาลดปัจจัยด้านการดำเนินงานที่รั่วไหล สิ้นเปลือง
5.10 ภาพรวมในการพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งองค์กร

6. การวิเคราะห์อัตราส่วนในการบริหารต้นทุนสำหรับนักบัญชีมืออาชีพ
6.1 อัตราการใช้วัตถุดิบ
6.2 อัตราจัดจ้างการผลิต
6.3 อัตราต้นทุนการบำรุงรักษา
6.4 อัตราต้นทุนพลังงาน
6.5 อัตราค่าเช่า
6.6 อัตราค่าขนส่ง
6.7 อัตราของค่าภาษี
6.8 อัตราของค่าวิจัยและพัฒนา
6.9 อัตราค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน
6.10 อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
6.11 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
6.12 อัตราการหมุนเวียนของวัตถุดิบ
6.13 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าระหว่างผลิต
6.14 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าสำเร็จรูป
6.15 อัตราของการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
6.16 อัตราต้นทุนแรงงานทางตรง
6.17 อัตราต้นทุนการผลิตรวม
6.18 อัตราการหักค่าเสื่อมราคา
6.19 อัตราของค่าแรงงานทางอ้อม
6.20 อัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
6.21 อัตราค่าดอกเบี้ย

7. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba