ข้อควรระวังด้านบัญชีในการปิดบัญชีก่อนนำส่งงบการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2225

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ข้อควรระวังก่อนนำส่งงบการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

**ข้อควรระวังด้านมาตรฐานการบัญชี**
1. การตรวจทานความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงบการเงิน ที่นักบัญชีต้องระวังก่อนนำส่งงบการเงิน
- รายการที่ต้องตรวจทานและให้ความสนใจเป็นพิเศษในงบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายการที่ต้องตรวจทานให้ความสนใจเป็นพิเศษในงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- รายการที่ต้องตรวจทานให้ความสนใจเป็นพิเศษในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น
- รายการที่ต้องตรวจทานให้ความสนใจเป็นพิเศษในงบกระแสเงินสด
- การตรวจทานหมายเหตุประกอบงบการเงินด้านนโยบายการจัดทำบัญชี เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน และข้อมูลเพิ่มเติม

2. ประเด็นปัญหารายการข้อมูลทางการบัญชีก่อนที่จะนำส่งงบการเงิน
- ประเด็นที่ต้องระวังเกี่ยวกับ Bank Statement ที่นักบัญชีไม่ควรพลาด
- ประเด็นด้านสินทรัพย์ เกี่ยวกับ การแสดงมูลค่าสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง
- ประเด็นด้าน หนี้สิน เกี่ยวกับ ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
- ประเด็นด้าน ส่วนของเจ้าของ เกี่ยวกับ การเพิ่ม/ลดทุน และการเรียกชำระทุนจดทะเบียน
- ประเด็นด้านอื่นที่ต้องระมัดระวัง ได้แก่ การตรวจทานเกี่ยวกับ สินค้าคงเหลือให้เป็นไปตามาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร

3. การตรวจทานวิธีการรรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายก่อนการปิดบัญชี เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

- การตรวจทานประเภทของรายการ
- การตรวจทานประเภทของรายได้
- การตรวจทานจุดการรับรู้รายได้

4. ข้อควรระมัดระวังและแนวทางในการปรับปรุงรายการและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
- ข้อควรระมัดระวังด้านการบันทึกรายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenue)
- ข้อควรระมัดระวังด้านการบันทึกรายได้ค้างรับ (Accrued Revenue)
- ข้อควรระมัดระวังด้านการบันทึกค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)
- ข้อควรระมัดระวังด้านการบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)
- ข้อควรระมัดระวังด้านการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account)
- ข้อควรระมัดระวังด้านการคิดค่าเสื่อมราคา (Depreciation Expenses)
- วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (Supplies Used Expenses)

**ข้อควรระวังในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งงบการเงิน**
5. ตรวจทานการประกาศจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามข้อกฎหมายในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
6. ข้อควรระมัดระวังในการการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing Update เวอร์ชั่นใหม่ DBD XBRL in Excel 2.0
7. Update การนำส่งงบการเงิน
8. ข้อควรระวังในการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
9. สรุปการคำนวณอัตราค่าปรับทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับนการนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าช้า


คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba