การทำสรุปรายงานสินค้าคงเหลือ (Inventory Report) พร้อมการวิเคราะห์รายงานสินค้าคงเหลือ

รหัสหลักสูตร : 21/2249

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การทำสรุปรายงานสินค้าคงเหลือ (Inventory Report)
พร้อมการวิเคราะห์รายงานสินค้าคงเหลือ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปสาระสําคัญของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
- การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
- การรับรู้รายการเป็นค่าใช้จ่าย
- การเปิดเผยข้อมูล

2. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับราคาของสินค้าคงเหลือ
- ประเด็นด้านราคาต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
- ประเด็นด้านต้นทุนในการเก็บรักษา
- ประเด็นด้านต้นทุนทางการเงิน
- ประเด็นด้านต้นทุนการผลิตสินค้า
- ประเด็นด้านต้นทุนของอาคารชุด
- ประเด็นด้านสินค้าคงเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- ประเด็นราคาสินค้าคงเหลือตามประมวลรัษฎากร

3. การบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีของสินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าสินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวกับการขายสินค้าผ่านตัวแทน

4. เครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือสําหรับการประยุกต์ใช้ใน
การบริหารต้นทุนสมัยใหม่

- การปรับปรุงสินค้าคงคลังด้วยวิธีแบบปริมาณการสั่งซื้อแบบ ประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ)
- การหาจุดสั่งซื้อใหม่ (Re-Order Point)
- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory turnover in amount)
- การจำแนกสินค้าคงคลังด้วยระบบเอบีซี
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบ
- การวัดผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงเหลือ
- การวิเคราะห์สินค้าคงเหลือเพื่อตั้งข้อสังเกตุการทุจริต
- การพยากรณ์และวางแผนการผลิตที่ใกล้เคียงกับความต้องการสั่งซื้อ

5. ประเด็นปัญหาของสินค้าคงเหลือที่ต้องจัดทำรายงาน
- สินค้าคงเหลือเกิน/ขาด จากรายงานสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ
- การนําสินค้าที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ (Spec) ไปทําการส่งเสริมการขาย
- การทําลายสินค้าหรือทรัพย์สินของกิจการ
- การนําสินค้าไปส่งเสริมการขาย
- การให้ส่วนลดการค้า ของสินค้าแต่ละประเภท

6. ตัวอย่างรูปแบบรายงานสินค้าคงเหลือที่ต้องจัดทำ (Inventory Report)
- รายงานระดับสินค้าคงคลังในปัจจุบัน (ปริมาณในคลังสินค้า)
- รายงานประเภทสินค้าแบบเอบีซี (ABC Analysis Report)
- รายงานต้นทุนที่สั่งซื้อที่แตกต่างจากต้นทุนเฉลี่ย (Cost Analysis Report)
- รายงานกำไรส่วนเกินของสินค้าแต่ละรายการ (Margin Analysis Report)
- รายงานระดับสินค้าขั้นต่ำและสูงสุดของสินค้าคงคลัง(Valuation Analysis Report)
- รายงานปริมาณสินค้าคงเหลือในการสั่งซื้อตามคำสั่งที่อาจถูกจัดประเภทเป็นการสำรองหรือไม่ได้สำรอง
- รายงานปริมาณสินค้าที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามคำสั่งคงค้าง
- รายงานปริมาณสินค้าที่ส่งออกไปฝากขายในช่วงระยะเวลาการรายงาน
- รายงานปริมาณสินค้าที่สูญหายหรือถูกขโมยในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
- รายงานปริมาณสินค้าที่เสียหายหรือถูกทำลายในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
- รายงานปริมาณสินค้าที่ถูกย้ายไปยังที่เก็บสินค้า / สถานที่อื่น
- รายงานปริมาณสินค้าที่ถูกลบออกจากสินค้าคงคลังด้วยเหตุผลอื่น ๆ

7.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba