พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับนักบัญชีรุ่นใหม่ เพื่อบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2328

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1.หน้าที่และขอบเขตงาน ความรับผิดชอบงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ

2.เทคนิคการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง

-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

-สำเนาใบเสร็จรับเงิน/สำเนาใบกำกับภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

-ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

-เอกสารใบสำคัญรับ/เอกสารใบสำคัญจ่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

-เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับสภาพของธุรกิจ

-เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีเกิดการชำรุด เสียหาย ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

-ปัญหาเกี่ยวกับเช็ค เช็ครับล่วงหน้า , เช็คค้างจ่าย , เช็คระหว่างทาง กิจการต้องปฏิบัติอย่างไร

-เมื่อเอกสารทางบัญชีหายไปทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

-การคัดแยกเอกสารที่เกี่ยวของกับงบการเงินที่กิจการต้องตรวจสอบเป็นพิเศษ

3.เทคนิคการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

-การบันทึกรายการบัญชีไม่สอดคล้องตามเอกสารที่มีอยู่ต้องปฏิบัติอย่างไร

-การบันทึกรายการบัญชีโดยไม่มีเอกสารประกอบการลงบันทึกบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไร

-การบันทึกรายการบัญชีไม่ตรงตามหลักของมาตรฐานการบัญชี

-การบันทึกรายการบัญชีไม่ครบถ้วนมีความผิดหรือไม่

-การบันทึกรายละเอียดในเอกสารไม่ครบถ้วน

-การบันทึกรายการทางบัญชีไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ทางกฎหมายกำหนด

-การบันทึกบัญชีรายการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

-การบันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

-การจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

-การจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้อง

-การจัดทำการบันทึกบัญชีด้านลูกหนี้ให้ถูกต้อง

-การจัดทำการบันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้ให้ถูกต้อง

-การจัดทำการบันทึกบัญชีทรัพย์สินให้ถูกต้อง

-การคำนวณและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาที่ถูกต้องทำอย่างไร

-การจัดทำบัญชีไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

-ปัญหาในการจัดทำงบการเงินที่เกี่ยวข้องที่กิจการต้องระมัดระวัง

4.เทคนิคในการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

-ปัญหาของการรับรู้รายได้ทางบัญชีและภาษีที่ถูกต้อง

-ปัญหาของการรับรู้รายได้ในการขายหรือให้บริการที่มักบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง

-ปัญหาของการรับรู้รายได้ค่าดอกเบี้ย ค่าลิขสิทธิ์ และเงินปันผล

-การรับรู้รายได้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีหรือไม่

-รายได้ที่ได้รับสามารถนำมาลงบัญชีได้ทุกรายการหรือไม่

-ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนของกิจการต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

-ปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายของกิจการที่ต้องรับรู้

-ปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารของกิจการ

-ค่าใช้จ่ายที่กิจการควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

5.เทคนิคการระทบยอดบัญชีตามงบแสดงฐานะการเงิน

6.แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานบัญชี

7.กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทางบัญชีที่นักบัญชีต้องพบในการปฏิบัติงานบัญชี

8.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 3:0 3.00 0.00 0.00 3.00

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba