เทคนิคการปิดบัญชีสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และการเตรียมพร้อมเมื่อผู้สอบบัญชีเข้าตรวจ (จ.พระนครศรีอยุธยา)

รหัสหลักสูตร : 21/2237

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการปิดบัญชีสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
และการเตรียมพร้อมเมื่อผู้สอบบัญชีเข้าตรวจ 


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา


1.กระบวนการจัดทำบัญชีของกิจการ BOI

2.เทคนิคการแยกและตรวจสอบเอกสารก่อนการบันทึกบัญชีทั้ง BOI และ NON BOI

3.เทคนิคการจัดประเภทรายได้ ค่าใช้จ่ายก่อนการปิดบัญชี
- การเฉลี่ยรายได้และค่าใช้จ่ายให้กับ BOI และ NON BOI
- การเฉลี่ยภาษีซื้อ กรณีที่กิจการมีรายได้ที่เสีย VAT และ NON VAT

4.การแยกทรัพย์สินที่ขออนุมัติส่งเสริม BOI กับที่ไม่ขออนุมัติส่งเสริม BOI

5.การรับรู้รายได้และรายจ่ายของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
- วันเริ่มมีรายได้ วันใดถือเป็นวันแรกของกิจการ BOI
- รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- รายได้จากการขายเครื่องจักร, อุปกรณ์, ทรัพย์สิน
- รายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีสะสมทรัพย์
- เงินชดเชยภาษีอากร กำไรจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

6.การรับรู้ค่าใช้จ่าย
- การแยกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าค่าใช้จ่ายใดได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ (BOI) และค่าใช้จ่ายใดไม่ได้
รับยกเว้นภาษีเงินได้ (Non BOI)

7.เจาะลึกขั้นตอนการปิดบัญชี (Workshop)และประเด็นที่ต้องระมัดระวังสำหรับธุรกิจBOI
7.1 บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
- การบันทึกบัญชีรายการค้าที่เกิดขึ้น
- การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภท
7.2 ปิดบัญชีแยกประเภททุกบัญชีและเทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติ
7.3การจัดทำงบทดลอง ก่อนปรับปรุง
7.4 วิธีการเก็บรายละเอียดบัญชีต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและปิดบัญชีและการดูบัตรส่งเสริมประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ
- ทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- รายได้ค้างรับ - รายได้รับล่วงหน้า
- ตรวจนับและเก็บรายละเอียดสินค้าคงเหลือ
- ทรัพย์สินรายละเอียดเครื่องจักรแยกตามบัตรส่งเสริม
- ลูกหนี้ (รายตัว) - เจ้าหนี้ (รายตัว)
- รายละเอียดเครดิตภาษี
- หลักทรัพย์สำคัญต่างๆ เช่น พันธบัตร หลักทรัพย์ลงทุน
7.5 เทคนิคการคำนวณรายได้ ค่าใช้จ่ายทางบัญชี
- วันที่เริ่มมีรายได้ตามบัตรส่งเสริมฯ
- รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมฯ
- การแยกและเฉลี่ยรายจ่าย BOI และ Non BOI
- กรณีไม่สามารถแยกได้ชัดแจ้งและไม่มีเกณฑ์ที่จะเฉลี่ยอย่างเหมาะสม มีแนวปฏิบัติอย่างไร
- การหักรายจ่าย 2 เท่า : ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
- การหักรายจ่าย 1.25 เท่า : ค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก
7.6 ทำรายการปรับปรุงบัญชี
7.7 ออกงบทดลองหลังการปรับปรุงบัญชี
7.8 เทคนิคการจัดทำงบการเงิน
- งบแสดงฐานะทางการเงิน - งบกำไรขาดทุน
- งบกระแสเงินสด - งบต้นทุนการผลิต
7.9 วิธีการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
7.10 การกรอกแบบ ภงด.50,51 สบช.3

8.ข้อควรระมัดระวังในการคำนวณกำไรสุทธิและปัญหาในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล


9.หลักเกณฑ์ตามสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมของ BOI

10.วิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและการเตรียมความพร้อมเมื่อผู้สอบบัญชีเข้าตรวจ
- บัตรส่งเสริม
- เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของแต่ละบัตร
- รายละเอียดเครื่องจักรและรายละเอียดความเคลื่อนไหวแยกตามแต่ละบัตร
- ยอดยกมาในรายละเอียดเครื่องจักรปีปัจจุบันว่าตรงกับยอดยกไปของงวดก่อนหรือไม่
- รายการซื้อเครื่องจักรเพิ่มเอกสารประกอบการซื้อและการชำระเงิน
- รายละเอียดเครื่องจักรว่าตรงกับเงื่อนไขของแต่ละบัตรหรือไม่
- ตรวจนับว่าตรงกับเอกสารประกอบการซื้อหรือไม่
- ตรวจรายละเอียดปริมาณผลิตสินค้าของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง
- เปรียบเทียบกำลังการผลิตตามบัตรส่งเสริมแต่ละบัตรกับปริมาณการผลิตที่ผลิตได้จริง
- รายละเอียดปริมาณการขายและมูลค่าการขายสรุปตามรายวัน รายเดือน รายปี แยกตามแต่ละ
บัตรส่งเสริม

11.เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมให้ผู้สอบบัญชี

12.แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม (กำหนดโดยสำนัก
งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)


13.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 3:0 3.00 0.00 0.00 3.00

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
210 - 211, 148 ม.5 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
โทรศัพท์ :
035 212535
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba