การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในองค์กร (Business Cost Reduction with Waste and Loss Management)

รหัสหลักสูตร : 21/5116

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,531 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในองค์กร
(Business Cost Reduction with Waste and Loss Management)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


• ตั้งเป้าหมายการลดต้นทุนในองค์กร
• ลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรม Workshop
• วิเคราะห์สาเหตุของความสูญเปล่า
 

วิทยากรโดย ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ


หัวข้อสัมมนา

1. โครงสร้างต้นทุนทางธุรกิจภายในองคก์ร

2. ประเภทของต้นทุนที่เกิดขึ้นในองคก์ร
- ต้นทุนคงที่ / ต้นทุนแปรผัน
- ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ค่าโสหุ้ย แรงงานทางตรง-ทางอ้อม วัตถุดิบทางตรง-ทางอ้อม ต้นทุนจม ต้นทุนค่าเสียโอกาส
และต้นทุนประเภทอื่น

3. การประยุกต์ใช้ Waterfall ในการนำมาวิเคราะห์ว่าจะลดต้นทุนลงไปเท่าไร
- Workshop การคำนวณเพื่อตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนในองค์กร

4. Process Mapping
- หา Pain Point ของกระบวนการต่างๆ จาก Process Mapping เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง และลดเวลา
สูญเปล่าได้เหมาะสม
- กรณีศึกษาจริงจากการใช้ Process Mapping เพื่อลดเวลาสูญเปล่าได้
- Workshop การเขียน Process Mapping

5. Activity Base Cost การคำนวณต้นทุนตามกิจกรรม
- แยกการคำนวณต้นทุนตามกิจกรรม เทียบกับวิธีปกติ ผ่านกรณีศึกษา

6. 7 Wastes การประเมินความสูญเสียในองค์กร (Waste Walk)
- หลักการ TIMWOOD กับการหาสาเหตุของความสูญเสียในองค์กรแบบเป็นรูปธรรม
- Workshop วิเคราะห์ของเสียที่เกิดขึ้นในองค์กรผ่าน TIMWOOD

7. Lean Supply Chain
- กรณีศึกษา การลดต้นทุนทั้งระบบ Supply Chain

8. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วย IE Techniques
- นำ IE Techniques มาประยุกต์ใช้ ผ่าน QC 7tools
- Workshop วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba