เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

รหัสหลักสูตร : 21/7208

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
2. หลักการบริหารงานที่ผู้เป็นหัวหน้าต้องทราบ
3. กิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Learning) : บทบาทการเป็นหัวหน้างานและภาวะผู้นํา

- ทักษะการสร้างความสัมพันธ์

- ทักษะ “ผู้นํา” ที่ทําให้ลูกน้องยอมรับ และคนรอบข้างประทับใจ

- ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ที่นําไปสู่ความสําเร็จของเป้าหมาย

- ทักษะการทํางานเป็นทีม เพื่อสร้างทีมงานที่มีพลัง

4. องค์ประกอบสําคัญของการเป็นผู้นํา (Leader Composition) : หลักกระบวนการพัฒนาทักษะสู่การ เป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

- Working Smart : ทักษะในการปฏิบัติ จัดการ และบริหารงาน

- People Smart : ทักษะในเรื่องการบริหารคน

- Thinking Smart : ทักษะในความคิด วิเคราะห์ และวางแผน

- System Smart : ทักษะในการวางระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

- Communication and Co-Operation Smart : ทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าว จูงใจ การมอบหมายงาน
การสอนงาน การจัดการและส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกเพื่อการเป็นต้นแบบแก่ผู้ใต้บังคับัญชา

5. เทคนิคการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน

ศึกษาทัศนคติและความแตกต่างของบุคคลประเภทต่างๆ
- มีเหตุผล คิดเชิงบวก มีความสามารถสูง ขยัน มีความมั่นใจในตนเองสูง ขี้สงสัย เงียบ
- คิดเชิงลบ หุนหันพลันแล่น ถือตนเองเป็นใหญ่ ช่างบ่น

ศิลปะและแนวคิด ในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและการสร้างแรงบันดาลใจ

- การสร้างความยอมรับในงาน การกําหนดแผนงานและการมอบหมายงาน

- การสร้างความสัมพันธ์และทัศนะคติเชิงบวก

- ศิลปะการสื่อสาร

6. สรุปกิจกรรมต่างๆ ที่หัวหน้างานจะต้องเตรียมความพร้อม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba