ขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำคัญในการประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก อย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/3612

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

ขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำคัญในการประกอบธุรกิจนำเข้า – ส่งออกอย่างมืออาชีพ
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์วัชระ ปิยะพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่ผู้ประกอบการควรทราบ และพลาดไม่ได้

   - Work Flow การนำเข้า – ส่งออก ที่สำคัญ
   - ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า
   - ขั้นตอนการส่งออกสินค้า
   - การเจรจา การทำสัญญาในการทำธุรกรรมนำเข้า – ส่งออก
   - กระบวนการส่งหรือรับสินค้าเมื่อเกิดรายการขายหรือ Order ในการนำเข้า – ส่งออก

2. การทำธุรกิจนำเข้า – ส่งออก และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

   - เอกสารสำคัญของธุรกิจนำเข้า – ส่งออกที่ต้องมี
   - เอกสารทางการเงิน (Financial Document)
   - เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)
   - เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

3. ข้อตกลงทางการค้า เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า ความรับผิด ค่าใช้จ่าย (Incoterms®2010)

   - EXW (Ex-Works) - FCA (Free Carrier) - FAS (Free Alongside Ship)
   - FOB (Free on Board) - CFR (Cost and Freight) - CIF (Cost Insurance and Freight)
   - CPT (Carriage Paid To) - CIP (Carriage and Insurance Paid To)
   - DAT (Delivered at Terminal) - DAP (Delivered at Place) - DDP (Delivered Duty Paid)
4. เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการ
   - การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)
   - ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection) - การฝากขาย (Consignment)
   - ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)
   - การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระเงินด้วยเงินสด (Cash in Advanced)
5. เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย Forward Contract,Option,Swap etc.
6. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จะนำเข้า-ส่งออก
7. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัยทันเวลาและเหมาะสมกับสินค้า
8. พิธีการศุลกากรขาออก-ขาเข้า และการตรวจปล่อยสินค้า
9. หลักเกณฑ์ในการเสียภาษีการประเมินราคา และการคำนวณค่าภาษีอากร
10. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก เช่น FTA การขอืนอากรมาตรา19 ทวิ,เขตปลอดอากร (Free Zone) เป็นต้น
11. ข้อควรระวังในการเลือก Shipping
12. เอกสาร หลักฐานที่ต้องให้และรับจาก Shipping
13. ข้อควรระวังในการทำสัญญาซื้อขาย และรายละเอียดในสัญญา เพื่อป้องกันความเสี่ยง
   - สัญญาของฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายมีอะไรบ้าง?
   - ประเด็นปัญหา...ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดของสัญญา
   - รายละเอียดสำคัญในการทำสัญญา
14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba