เทคนิคการดำเนินการเรื่องหนี้ และลูกหนี้ที่มีปัญหา

รหัสหลักสูตร : 21/3503

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการดำเนินการเรื่องหนี้ และลูกหนี้ที่มีปัญหา

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline  

 

• ผลกระทบ มาตราการเยียวยา COVID-19!!
• พักเงินต้น ลดดอกเบี้ย ขยายเวลาชําระหนี้ให้ลูกหนี้ครอบครุมผู้ประกอบการขนาดใหญ่, SME ,
บุคคลทั่วไป
• ลดการจ่ายชําระหนี้บัตรเครดิต ยืดเวลาชําระหนี้สูงสุด 12 เดือน
• ลดหรือชะลอภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการ ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจให้แก่
ผู้ประกอบการ
• ผลกระทบ...ของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้และกฎหมายการค้ำประกัน
• การดำเนินการทางกฎหมายกับ ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ เป็นการติดตามหนี้ก่อนฟ้องร้องคดี
• เทคนิคการพิจารณาคุณสมบัติของลูกหนี้เพื่อให้เครดิตการค้า
• สําหรับนักบัญชีเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ และวิธีจำหน่ายหนี้สูญ เพื่อช่วยในการลงบัญชี
• การแปลงหนี้ใหม่ และการประนีประนอมหนี้


วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา


1.ผลกระทบ มาตราการเยียวยา COVID-19
• พักเงินต้น ลดดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้ลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น
การพักชำระหนี้ เงินต้น การลดดอกเบี้ยเงินกู้การขยายเวลาชำระหนี้และการผ่อนคลายเงื่อนไข
การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
• ลดการจ่ายชำระหนี้บัตรเครดิต ยืดเวลาชำระหนี้สูงสุด 12 เดือน
• ลดหรือชะลอภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการ ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจให้แก่
ผู้ประกอบการ

2. เทคนิคการพิจารณาคุณสมบัติของลูกหนี้เพื่อให้เครดิตทางการค้า
• บุคคลธรรมดา
• ห้างหุ้นส่วนสามัญ
• ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
• ห้างหุ้นส่วนจำกัด - บริษัทจำกัด

3. การทำสัญญาผูกพันลูกหนี้อย่างรัดกุมและชอบด้วยกฎหมาย (ผู้ไม่รู้กฎหมายก็เข้าใจ
ง่าย) - ข้อพิจารณาในการกำหนดตัวลูกหนี้ก่อนทำสัญญา

• รายการสำคัญท่ีควรมีในสัญญา
• ข้อควรระวังในการทำสัญญา
• การเพิ่มหลักประกันในสัญญา
• การลงนามในสัญญา
• เทคนิคการมอบอำนาจ
• อากรแสตมป์กับสัญญา
• ข้อควรระวังในการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องหนี้ “มูลหนี้” สำหรับเจ้าหนี้และลูกหนี้
• เทคนิคการเพิ่มลูกหนี้ทางการค้า

4. การดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้
• การดำเนินการเมื่อถึงกำหนดการชำระ “หนี้”
• ความสำคัญของ “การผิดนัด” และ “การผิดเวลาชำระหนี้” ที่มีผลกระทบทางกฎหมาย
• เทคนิคการออกหนังสือ “ทวงหนี้”
• การรวบรวมเอกสารหลักฐานและการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเรียกร้องให้ “ชำระหนี้”

5. เทคนิคการทวงหนี้ประเภทต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุดในการ “ติดตามหนี้”
• เทคนิคการเพิ่มทรัพย์สินให้แก่ลูกหนี้
• เทคนิคการรับโอนหนี้
• เทคนิคการหักหนี้
• เทคนิคการรับสภาพหนี้
• เทคนิคการจำหน่ายหนี้สูญ
• เทคนิคการแปลงหนี้ใหม่
• เทคนิคการประนีประนอมหนี้

6. การดำเนินการทางกฎหมายกรณีลูกหนี้ตามสัญญาประเภทต่างๆ หนี้การค้าตาม
สัญญาซื้อขาย บริการ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน และบัตรเครดิต ฯลฯ

•กรณีชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการด้วย “เช็ค” “เช็คค้ำประกัน” แล้วเช็คเด้ง
•เทคนิคการจัดการกับ “ลูกหนี้ประเภทชอบมีปัญหา” หรือ “เจ้าหนี้เจ้าปัญหา”

7. ข้อควรระวังเกี่ยวกับอายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาประเภทต่างๆ
การฟ้องร้องลูกหนี้ ให้ชำระหนี้ด้วยตนเอง วิธีการฟ้องร้องและการดำเนินคดีในศาล
(การดำเนินคดีมโนสาเร่ตามหลักเกณฑ์แก้ไข) การดำเนินคดีอาญากับลูกหนี้ที่มีปัญหา
ทางใดบ้าง (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) เทคนิคการบังคับคดี


8.คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba