หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax)

รหัสหลักสูตร : 21/1131

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


Promotion พิเศษ!!! เข้าอบรมเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
1. รับฟรีทันที!! DHARMNITI Planner 2021
2. พิเศษ!!! จองอบรมหลักสูตรเดือน ม.ค-ก.พ 64 หน้างานสัมมนาภายใน 31 ธ.ค 63
รับฟรี!! Tax Diary 2021 + ปฏิทินภาษีตั้งโต๊ะ 2021 และรับส่วนลดค่าอบรม 500 บาท
เพื่อใช้เป็นส่วนลด ของเดือน ม.ค.-ก.พ. 64
(สำหรับหลักสูตร 3,900 บาทขึ้นไป (ยังไม่รวม VAT))

• Update นโยบายการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้า หรือให้บริการ online
• การออกและรับใบกำกับภาษีแบบกระดาษ/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้
สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องระวัง
• การตรวจสอบการขอคืนภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม
• การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
• จุดแห่งความรับผิด (Tax Point) และฐานภาษีในการเสีย VAT


วิทยากรโดย อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

หัวข้อสัมมนา

1. Update หลักเกณฑ์ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ผู้ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ
• การคิดมูลค่าของฐานภาษีจากการขายสินค้าและให้บริการ
• การคิดมูลค่าของฐานภาษีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
• การให้ค่าลดหย่อน ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าตอบแทน ให้ส่วนลด

4. หลักเกณฑ์การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ความหมายของสถานประกอบการ และสถานประกอบการชั่วคราวเมื่อใดที่ต้องจดทะเบียนเข้าสู่
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และการออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนแต่มีหน้าที่ต้องเสีย VAT
• การเปิดสาขาต้องจดทะเบียนหรือไม่
• การเปลี่ยนชื่อ การเพิ่มเติมและย้ายสถานที่ประกอบการ เลิกกิจการ ต้องแจ้งภายในกี่วัน
• การฝากสินค้าไว้ที่ลูกค้าต้องจดเป็นสถานประกอบการด้วยหรือไม่
• การขอออกจากระบบ VAT ทำได้หรือไม่ และต้องมีหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอย่างไร

5. ที่มาของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม : อัตรา 10%, 7% และ 0%
• กรณีกฎหมายประกาศใช้อัตรา 6.3% และ 9% หมายความว่าอย่างไร

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. อัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ การลงรายงาน
ภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย


8. จุดแห่งความรับผิด (Tax Point) และฐานภาษีในการเสีย VAT
• การขายสินค้า การให้บริการ
• การนำเข้า-ส่งออกสินค้าและบริการ
• การขายสินค้าให้กิจการ BOI หรือ เขตปลอดอากร

9. การจัดทำใบกำกับภาษีในประเภทต่างๆ ใบลดหนี้-เพิ่มหนี้ เอกสารออกเป็นชุด
ใบแทนใบกำกับ 
ภาษีให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
• การระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และคำว่า “สำนักงานใหญ่ หรือสาขาที่...” มีหลักเกณฑ์อย่างไร
• การลงวันที่ในใบกำกับภาษีแตกต่างกันอย่างไร
เงินสด
เช็ค
โอนเงินผ่านธนาคาร
การหักกลบลบหนี้
• การแก้ไขและการยกเลิกใบกำกับภาษีจะต้องให้เหตุผลในการออกด้วยหรือไม่
• อย่างไรถือเป็นใบกำกับภาษีปลอม
• ในกรณีได้ออกใบกำกับภาษีในช่วง 10% ภายหลังจะออกใบลดหนี้ในช่วง VAT 7% จะใช้
VAT อัตราเปอร์เซนต์ใด
• การออกใบกำกับภาษีกรณีย้ายสถานประกอบการ จะต้องใช้ที่อยู่ใดในการออกใบกำกับภาษี
และพิจารณาวันที่แจ้งย้ายอย่างไร

10. กรณีลูกค้าไม่ต้องการใบกำกับภาษี ผู้ขายจะปฏิบัติอย่างไร และสรรพากรจะสอบ
ย้อนผู้ซื้อหรือไม่


11. ภาษีซื้อต้องห้ามและการเฉลี่ยภาษีซื้อ
• ภาษีซื้อต้องห้ามตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีซื้อที่เกิดจากค่ารับรอง
• ภาษีซื้อค่าน้ำมันรถของบริษัท และค่าน้ำมันรถเช่า ขอคืนได้หรือไม่
• ภาษีซื้อค่า พ.ร.บ.รถ, ค่าซ่อมรถ จะขอคืนได้หรือไม่
• ภาษีซื้อที่ใช้ในกิจการ VAT และ NON VAT
• ภาษีซื้อจากโครงการลงทุน
• วิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
• ภาษีซื้อจากเงินทดรองจ่าย

12. การจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
• การจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสรรพากร
• เมื่อมีการออก/รับใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ จะลงรายงานอย่างไร
• ธุรกิจให้บริการต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่
• ขายสินค้าแต่ไม่มีคลังสินค้าสำหรับเก็บสินค้าต้อง ทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่

13. การยื่นแบบและชำระภาษี
• วิธีการยื่นแบบ และการยื่นเพิ่มเติม
• กรณีขออนุมัติยื่นรวมจะนำภาษีซื้อของสาขากับสำนักงานใหญ่มารวมกันได้หรือไม่

14. การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องและไม่ถูกตรวจสอบ
• สำนักงานใหญ่จะใช้เครดิตของสาขาได้หรือไม่
• การขอคืนภาษีของกิจการ BOI
• กิจการที่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ

15. กรณีที่ต้องเสียเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม และการขอลดหรืองดเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม

16. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba