การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4077/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 หัวข้อสัมมนา

1.ความสำคัญของการจัดทำบัญชีและระยะเวลาที่ต้องจัดทำตามกฎหมายบัญชี

- กำหนดเวลาการจัดทำบัญชี และการนำส่งงบการเงิน

- เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สำคัญ

- บทลงโทษ และผู้รับผิดกรณีไม่จัดทำตามกฎหมาย

2.การวางระบบบัญชี และระบบเอกสารทางบัญชี

- การวางระบบการรับเงิน จ่ายเงิน และการวางระบบเอกสารที่ต้องใช้

- การวางระบบการซื้อ ขายเงินสด และเครดิต และเอกสารประกอบทางบัญชี

- การวางระบบบัญขี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และการทำเอกสาร

  1. การจัดทำรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

- กรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงินต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

- การวิเคราะห์ บันทึก และการผ่านรายการ

- การทำรายงานการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงิน

- รูปแบบของงบการเงิน และรายการที่สำคัญในงบการเงินที่มักผิดพลาด

- การนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญขีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

4.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba