ความต่างในการนำเสนองบการเงินและรายได้ระหว่าง TFRS for PAEs & NPAE และประเด็นปัญหาในการจัดทำบัญชี

รหัสหลักสูตร : 23/4031/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.UPDATE มาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน และ การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานในอนาคต

- TFRS for PAEs มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

- TFRS for NPAEs มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

2.การนำเสนองบการเงิน TFRS for PAEs และ TFRS for NPAEs

- จุดมุ่งหมายของการจัดทำงบการเงินคืออะไร ทำไมต้องจัดทำ

- งบการเงินฉบับสมบูรณ์ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง และโครงสร้างของงบต่างๆ

- เกณฑ์คงค้าง และ เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง คืออะไร

- องค์ประกอบของงบการเงิน ตามคำนิยามและเกณฑ์การรับรู้รายการในกรอบแนวคิด

- ประเด็นสำคัญที่ควรทราบในการจัดทำงบการเงิน

# การดำเนินงานต่อเนื่อง

# เกณฑ์คงค้าง

# ความมีสาระสำคัญและการนำเสนอด้วยยอดรวม

# การหักกลบ

# ความถี่ในการรายงาน

# ข้อมูลเปรียบเทียบ

-การจัดทำงบการเงิน กรณีที่มีการปรับงบการเงินย้อนหลัง

3.รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ตาม TFRS 15 VS รายได้ ตาม TFRS for NPAEs บทที่ 18

- เกณฑ์ในการพิจารณาหลักการรับรู้รายได้ตามTFRS 15 (Five-Step Model)

#รายได้ประเภทใดบ้างที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานฉบับนี้

#การพิจารณา Five-Step Model

- เกณฑ์ในการพิจารณาหลักการรับรู้รายได้ตาม TFRS for NPAEs บทที่ 18 (Risks & Rewards)

#รายได้จากการขาย

#รายได้จากการบริการ

#รายได้จากดอกเบี้ย ค่าสิทธิและเงินปันผล

4.รวมปัญหาการจัดทำบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการที่น่าสนใจ

*รายการบัญชี ลูกหนี้การค้า

- หลักการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประมวลรัษฎากร

- ลูกหนี้การค้ากับเจ้าหนี้การค้าเดียวกันสามารถนำมาหักกลบลบกันได้หรือไม่

*รายการบัญชี สินค้าคงเหลือ

- สินค้าคงเหลือ หรือทรัพย์สินอื่นได้หายไปจากรายการทางบัญชี ต้องแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

- ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี เกิดขึ้นได้อย่างไรและจะปรับปรุงทางบัญชีอย่างไร

*รายการบัญชี “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- ปัญหาที่สำคัญในการคิดค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาสะสมตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

- สินทรัพย์รอการขาย ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

- สินทรัพย์ทุกตัวต้องพิจารณาการด้อยค่าหรือการลดมูลค่าลงหรือไม่

*รายการบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน

-ผลประโยชน์พนักงานประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีการจัดประเภทรายการอย่างไร

- ผลประโยชน์พนักงาน ยังจำเป็นต้องใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการหรือไม่ ถ้าผู้ทำบัญชีประมาณการเองแล้วเกิดข้อผิดพลาดจะมีผลกระทบอะไรบ้างต่องบการเงิน

5.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba