การบริหารบัญชีลูกหนี้ หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไร

รหัสหลักสูตร : 21/2783

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้

1. มาตรฐานการบัญชีหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญมีแนวปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

2. หลักเกณฑ์การประมาณหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้อง

3. วิธีการตัดหนี้สูญและวิธีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

4. กรณีค่าเผื่อหนี้สูญเกินความต้องการจะต้องปรับปรุงอย่างไรจึงจะถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

5. มาตรฐานการบัญชีการรับรู้รายได้ผลกระทบที่จะตามมาและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

ประเด็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้พร้อมแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

6. การจำแนกประเภทของลูกหนี้หลักการและแนวปฏิบัติ

7. ประเภทของลูกหนี้ที่เกิดจากการดำเนินงานและไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานต้องปฏิบัติอย่างไร

8. ความแตกต่างของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง

9. ความแตกต่างระหว่างหนี้สูญหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

10. ความแตกต่างระหว่างบัญชีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเงินกู้ให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

11. ปัญหาการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้แต่ละประเภทที่มักเกิดขึ้นเป็นประเด็นบ่อยๆ

12. การจำหน่ายหนี้และการโอนลูกหนี้การขายลูกหนี้ต้องปฏิบัติอย่างไร

13. กรณีค่าเผื่อส่วนลดจ่ายและค่าเผื่อสินค้ารับคืนมีหลักเกณฑ์บันทึกบัญชีอย่างไร

14. ปัญหาการบันทึกบัญชีและการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้,หนี้สงสัยจะสูญ,ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

15. ปัญหาการบันทึกบัญชีและการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้,หนี้สงสัยจะสูญ,ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

16. ประเด็นเมื่อลูกหนี้ถูกตัดเป็นหนี้สูญไปแล้วต่อมานำเงินมาชำระหนี้ต้องปฏิบัติอย่างไร

การวิเคราะห์และการบริหารบัญชีลูกหนี้และหนี้สูญให้สอดคล้องกับงานบัญชีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

17. หัวใจสำคัญของการบริหารบัญชีลูกหนี้หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

18. มองความแตกต่างระหว่างบัญชีลูกหนี้การค้า / ลูกหนี้อื่น

/ เงินกู้ให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

19. การวิเคราะห์ลูกหนี้และการประเมินความเสี่ยงลูกหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

20. การบริหารลูกหนี้และการให้สินเชื่อ (เงินสด VS สินเชื่อ)

21. การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงกิจการให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด

22. การจัดทำรายงานวิเคราะห์ต่อลูกหนี้ต้องทำอย่างไร

23. เทคนิคการติดตามทวงหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

24. อายุความของลูกหนี้และข้อควรระวังในการดำเนินคดีกับลูกหนี้

25. การวิเคราะห์อัตราส่วนและปัจจัยเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงบัญชีลูกหนี้ต้องใช้ข้อมูลใดบ้างในการวิเคราะห์

26. การบริการหน่วยงานและบุคคลที่สามในเรื่องลูกหนี้และการทวงหนี้ให้มีประสิทธิภาพ

27. เทคนิควิธีทุจริตจากบัญชีลูกหนี้ต้องป้องกันอย่างไร

28. เทคนิคการบริหารลูกหนี้และการบันทึกบัญชีลูกหนี้และการทำรายการปรับปรุงที่เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้

29. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba