การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด พร้อมแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4025/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาของโครงสร้าง และผังระบบบัญชี

- การตรวจสอบผังงานและระบบบัญชี ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

- ตรวจสอบระบบบัญชีเดิม หาจุดที่ต้องปรับปรุง

2. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

- งบแสดงฐานะทางการเงิน

- งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็กเสร็จอื่น

- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

- งบกระแสเงินสด

- หมายเหตุประกอบการงบการเงิน

3.การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

- การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

- การรับรู้รายการเป็นค่าใช้จ่าย

- การเปิดเผยข้อมูล

4. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชี เกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

- วิธีการตีราคา

- ค่าเสื่อมราคา

- การเปิดเผยข้อมูล

5. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการรับรู้รายการ และรับรู้รายได้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

- การรับรู้รายการ

- การวัดมูลค่า

- ต้นทุนของสัญญา

- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

โรงแรมที.เค พาเลซ
54/7 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ. 15 หลักสี่ กทม.
โทรศัพท์ :
02 574 1588
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba