การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบที่กิจการได้รับจากสภาวะเศรษฐกิจในปี 2563 (หลักสูตรใหม่)

รหัสหลักสูตร : 23/4140

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.ความเสียหายและผลขาดทุน ที่กระทบกับรายได้และค่าใช้จ่าย จากการหยุดชะงักของกิจการเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ

ส่งผลอย่างไรกับการบันทึกบัญชี

2.การตรวจสอบผลกระทบการบัญชีตามมาตรฐานที่สำคัญ

     2.1 สินค้าคงเหลือค้างสต๊อค อยู่ในกระบวนการผลิต ถูกยกเลิกคำสั่งซื้อ

     2.2 การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ (รวมถึงค่าความนิยม) ณ วันสิ้นงวด

     -หากข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อได้ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า นักบัญชีต้องปฏิบัติทางบัญชีอย่างไร และส่งผลอย่างไรกับกิจการ

     -ความแตกต่างของการทดสอบการด้อยค่าสินทรัพย์ในการคำนวณและการลงบัญชี

     2.3 การประเมินค่าและการด้อยค่าของลูกหนี้วิธีการรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

           โดยการพิจารณาเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และการพยากรณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคต

     2.4 การรับรู้รายได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากเงินลงทุน

     2.5 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาระผูกพันตามสัญญา และการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าต่าง ๆ

     -กรณีเช่าสินทรัพย์ แต่ไม่สามารถใช้หารายได้

     -ลด / ยกเลิก สัญญาเช่า

     -สัญญาที่กำลังดำเนินการ แต่ถูกยกเลิก

     - กรณีมีค่าปรับ และกิจการไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า

     -กรณีผู้เช่าได้รับการลดค่าเช่าที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

     2.6 เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังวันที่ในงบการเงิน ณ วันสิ้นรอบ นักบัญชีต้องปรับปรุงบัญชี หรือเปิดเผยเหตุการณ์ หรือไม่

     2.7 การบันทึกบัญชีกรณีมีการเปลี่ยนแปลงจากการจ้างงาน การลดเงินเดือน การชดเชย และการพักงาน

3.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba