งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับนักบัญชี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการ

รหัสหลักสูตร : 21/2115

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. ลักษณะของงบการเงินที่ผู้บริหารต้องการ และเข้าใจง่าย

2. ความสําคัญของข้อมูลทางบัญชีต่อการบริหารธุรกิจ

3. เทคนิคการจัดทํางบการเงินที่สามารถนําเสนอข้อมูลต่อการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position)

- งบกําไรขาดทุน (Income Statement)

- งบกําไรสะสม (Statement of Retained Earnings)

- งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน

4. เทคนิคการใช้ข้อมูลในงบการเงินและการนํางบการเงินมาปรับปรุงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การเงิน

4.1 การจัดทํางบการเงินเปรียบเทียบ

- การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)

- การวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis)

4.2 การนําข้อมูลจากงบการเงินมาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

- อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)

- อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)

- อัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน (Leverage Ratios)

- อัตราส่วนกิจกรรม (Activity Ratios)

5. การอ่านและการวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba