การจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชี (จ.ชลบุรี)

รหัสหลักสูตร : 24/4118/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,675 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. กรอบแนวคิดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. วิธีการเลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินให้เหมาะสมกับกิจการ

3.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

     - ความแตกต่างของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรขาดทุน

     - หลักเกณฑ์ในการแยกแสดงรายการในงบการเงิน

     - การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     - รูปแบบการแสดงค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระเเสเงินสด

     - การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของกิจการโดยใช้งบกระแสเงินสด

     - การเปิดเผยรายการที่ไม่ใช่เงินสด

     - การพิจารณา กระแสเงินสด จากดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ อยู่ในกิจกรรมใด

     - การพิจารณา กระแสเงินสด จากดอกเบี้ยจ่าย เงินปันผลจ่าย อยู่ในกิจกรรมใด

5. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

     - การหามูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือ

     - วิธีการเปรียบเทียบราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับ

     - หลักเกณฑ์การทำลายสินค้าให้ถูกต้อง

     - ข้อควรระวังในการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ

     - หลักฐานที่สำคัญที่ใช้ในการบันทึกสินค้าเสียหายจากภัยธรรมชาติ

     - การเปิดเผยข้อมูลเรื่องสินค้าคงเหลือ 6. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

     - วิธีการวัดมูลค่าเริ่มแรกของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

     - การเปิดเผยข้อมูลเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะทำอย่างไร

     - วิธีการบันทึกบัญชีการตีราคาใหม่ของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

     - วิธีการบันทึกบัญชี ประมาณการ ค่ารื้อถอน ขนย้าย บูรณะ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

7. คุณธรรม จริยธรรม เเละจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรม เฮลท์เเลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา (จ.ชลบุรี)
111/556 ม. 11, ซ.สุขุมวิท 50/1 หนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba