รายจ่ายและรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

รหัสหลักสูตร : 23/4523/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. รายจ่ายตามประมวลรัษฎากร

- รายจ่ายที่ลงรายจ่ายได้แต่มีเงื่อนไข ตามมาตรา 65 ทวิ

- รายจ่ายที่ลงรายจ่ายไม่ได้ ตามมาตรา 65 ตรี

2. รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร (มาตรา 65 ตรี)

- เงินสำรองและเงินกองทุน

- รายจ่ายส่วนตัว ให้โดยสเน่หาและการกุศล

- รายจ่ายค่ารับรอง

- รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน

- เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มทางภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา

- รายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง

- ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืน เนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดๆ

- ผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนๆ เว้นแต่ผลจาดทุนสุทธิ ยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชี

- รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไร หรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ

- รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศโดยเฉพาะ

- รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

- รายจ่ายใดๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว

- รายจ่ายของรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่สามารถลงรายจ่ายได้

- ภาษีมูลค่าที่ชำระหรือพึงชำระ และภาษีซื้อ

- ภาษีซื้อต้องห้ามนำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba