ข้อควรระวังในการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและการนำส่งงบการเงิน (หลักสูตรใหม่2563)

รหัสหลักสูตร : 23/4142

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,852 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

วันที่ 1  หัวข้อการปิดบัญชีและจุดที่ต้องระวังในการเตรียมการปิดบัญชี

 1.ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการปิดบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

     - สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     - การตัดหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ

     - สินค้าคงเหลือขาดหรือเกิน และเสียหาย จากการตรวจนับและตีราคา

     - การด้อยค่า การหักค่าเสื่อมราคาการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

     - การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะส่งผลกระทบ ณ วันปิดบัญชี

     - รายได้และการรับรู้รายได้ ณ วันปิดบัญชีที่มักผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

     - การคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานอย่างถูกต้อง

     - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2.การปิดงบการเงิน

     - หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงพร้อมประเด็นที่สำคัญในการยื่นงบการเงิน

     - การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดที่กระทบต่อรายการที่ต้องเปิดเผยในงบการเงิน ที่ต้องระมัดระวัง

     - การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการปิดงบการเงิน และงบการเงินที่สำคัญ ประเด็นที่ต้องระมัดระวัง

     - การตรวจสอบงบการเงิน ทั้ง 5 ว่ามีจุดใดเป็นจุดเสี่ยงและก่อให้เกิดความผิดพลาด

     - ประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีในหมายเหตุประกอบเงินการเงิน

     - ความแตกต่างในการปรับปรุงงบการเงิน สิ่งที่ต้องระมัดระวัง

3.จุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการปิดบัญชีที่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 

วันที่ 2 หัวข้อการจัดทำงบการเงินและการนำส่งงบการเงิน

1.Update มาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐาน TFRS for NPAEs

2.รูปแบบงบกำไรขาดทุนใน DBD e-Filingที่มักเลือกใช้ไม่ตรงกับงบการเงินรูปแบบกระดาษ

3.การจัดทำงบการเงิน และจุดสังเกตที่ควรตรวจสอบอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในงบการเงิน

   - งบแสดงฐานะทางการเงิน

   - งบกำไรขาดทุน

   - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

   - หมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การนำส่งงบการเงินล่าสุด

5.การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing Update เวอร์ชั่นล่าสุด V.2.0

6.คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
12:0 0:0 12.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

โรงแรมอินทรา รีเจ้นท์
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba