นักบัญชีกับเคล็ดลับสู่การจัดการภาษีอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 23/4531/5

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. นักบัญชีกับการวางระบบงานด้านการควบคุมภายในทางภาษี เพื่อป้องกันการทุจริต
2. การวางระบบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน และระบบทางเดินเอกสารทางภาษีอย่างไรให้ชัดเจน
3. ความรู้เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ผ่านอินเทอร์เน็ต e-Filling
4. เทคนิคการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอย่างไรให้รวดเร็วและถูกต้อง
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,2,3,53,54 และ ภ.ง.ด.1ก,2ก
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30,ภ.พ.36
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40
- อากรแสตมป์ชำระอากรเป็นดวง และชำระเป็นตัวเงิน
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50,51,52,55
5. ความรู้เรื่องภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ประเด็นสำคัญมีอะไรบ้างที่นักบัญชีต้องทราบ
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มีหลักการคำนวณภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง พร้อม Update อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม หลักในจัดทำรายงานภาษีอย่างไรจึงจะถูกต้อง
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ มีหลักการคำนวณภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง
- อากรแสตมป์ตราสารประเภทใด เสียอากรเท่าไร
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีหลักการคำนวณภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง
6. คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba