มาตรฐาน 6 ฉบับ ที่กระทบกับงบการเงิน ประเด็นที่นักบัญชีต้องทราบ

รหัสหลักสูตร : 23/4113/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ก้าวทันกับทิศทางมาตรฐานการบัญชี พร้อมสรุปแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับใดบ้าง ที่มีกระทบกับ “งบการเงิน” ที่นักบัญชีต้องทราบ
3. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน TAS 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ที่กระทบกับงบการเงิน
· ทำความเข้าใจรูปแบบงบการเงินว่าเป็นอย่างไร
· แนวปฏิบัติการแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่เป็นระบบจะต้องปฏิบัติอย่างไร
· การจัดกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่วัดมูลค่าคล้ายกันเข้าด้วยกันจะต้องปฏิบัติอย่างไร
· Case study ของผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานจริง
4. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน TAS 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ ที่กระทบกับงบการเงิน

· แนวปฏิบัติวิธีวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่มีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
· หลักปฏิบัติทางบัญชีประเด็นปัญหาที่มักพบเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ชำรุด สูญหาย ขาด-เกิน เสื่อมสภาพ ทำลาย จะมีวิธีการปฏิบัติทางบัญชีอย่างไร
· Case study ของผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานจริง

5. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน TAS 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ที่กระทบกับงบการเงิน
· หลักการรับรู้รายการและการปรับปรุงประมาณการ วิธีการปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง
· Case study ของผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานจริง
6. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน TAS 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่กระทบกับงบการเงิน
· วิธีคิดค่าเสื่อมราคา วิธีใดที่ “ไม่อนุญาต” ให้ใช้
· หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการคิดค่าเสื่อมราคา
· หลักเกณฑ์การตีราคาใหม่ที่นักบัญชีต้องทราบ
· Case study ของผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานจริง
7.ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า ที่กระทบกับงบการเงิน
· ประเด็นข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการบันทึกรายการเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่นักบัญชีควรทราบ
· ผลกระทบต่อการแสดงรายการเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่มีผลต่องบการเงิน
· Case study ของผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานจริง
8. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
· หลักการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการที่กิจการจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และวิธีการบันทึกรับรู้รายการ
· หลักการรับรู้ทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้ดอกเบี้ยรับ การให้เช่าสินทรัพย์และรายได้อื่น ๆ ที่กิจการจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและวิธีการบันทึกรับรู้รายการ
· Case study ของผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานจริง
9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมมารวย การ์เด้น
1 ถ.พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร กทม
โทรศัพท์ :
02 561 0510-47
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba