เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี

รหัสหลักสูตร : 23/4053/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.หลักการเบื้องต้นในการวางระบบบัญชี
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีที่ดี ตามหลักการควบคุมภายใน
- จุดที่ต้องระมัดระวังในการวางระบบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
- ปัญหาการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ให้สอดคล้องกับการควบคุมภายใน
- การวางระบบบัญชีรายรับ – และรายจ่าย
- การวางผัง Flow chart ในฝ่ายบัญชี
2. การวางระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้องของนักบัญชีในการจัดทำบัญชี เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด   
2.1 เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังสำหรับนักบัญชีในการควบคุมภายใน
2.2 แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้
- หลักการวางระบบบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ การรับรู้รายการลูกนี้
- หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดจำหน่ายหนี้สูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และข้อควรปฏิบัติ
- Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีลูกหนี้
2.3 แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2
- หลักการวางระบบบัญชีเกี่ยวกับสินค้า และหลักปฏิบัติในเรื่องสินค้าคงคลัง
- การรับรู้รายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ วิธีการตัดรายการสินค้าคงเหลือ
- การควบคุมภายในเพื่อลดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสินค้าขาด สินค้าเกิน สินค้าชำรุดเสื่อมสภาพ สินค้าสูญหาย ฯลฯ
- Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีสินค้าคงเหลือ
2.4 แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน และการปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16
- หลักการพิจารณาสำหรับการวางระบบบัญชี และการบันทึกรับรู้รายการ
- หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคา การทบทวนอายุการใช้งาน และข้อควรปฏิบัติ
- Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
2.5 แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน และการปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับรายได้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
- หลักการพิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบันทึกรับรู้รายได้
- หลักความระมัดระวังเพื่อลดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ และจุดที่ต้องรับผิดทางบัญชี
- จุดที่ต้องรับผิด และจุดแตกต่างที่นักบัญชีไม่ควรมองข้ามในการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบันทึกรายการ
- Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้
2.6 แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน และการปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
- Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี    
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba