ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงิน การปิดบัญชี และการนำเสนองบการเงินให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนนำส่งงบการเงินในปี 2563

รหัสหลักสูตร : 23/4029/25

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1.การเตรียมข้อมูลการปิดบัญชีตามมาตรฐานการ บัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

 • ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างการนำเสนองบการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
 • การจัดเตรียมข้อมูลงบการเงินให้สอดคล้องการกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ข้อควรระมัดระวังในการจัดทำงบการเงินของกิจการขายสินค้า บริการ กิจการอุตสาหกรรม ค้าปลีก และค้าส่ง

2.รายการทางบัญชีที่ต้องระมัดระวังในการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางเงินในงบการเงิน

 • บัญชีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ที่แสดงในงบการเงิน
 • บัญชีลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน กับบัญชีรายได้ในงบกำไรขาดทุน(งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
 • บัญชีสินค้าคงเหลือ จะต้องพิจารณาการวัดมูลค่า และการตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่างไร ให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน วัดมูลค่าเริ่มแรกและวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน
 • การแสดงรายการและการจัดประเภทรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ภาษีเงินได้ค้างจ่าย การประมาณการหนี้สิน หนี้สินระยะยาว ให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

3.พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการจัดทำงบการเงินก่อนนำส่งงบการเงินในปี 2563

4.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

 • หลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลทบทวนนโยบายการบัญชี
 • เหตุผลสำคัญและวิธีการบัญชีของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
 • วิธีการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเมื่อมีการแก้ไขข้อผิดพลาด

5.แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บทที่ 7 ลูกหนี้

 • หลักและวิธีประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ ของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และกิจการที่ไม่ส่วนได้เสียสาธารณะ
 • ความแตกต่างของรายการหนี้สงสัยจะสูญตามหลักการปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กับหลักการภาษีอากรผลกระทบที่นักบัญชีควรทราบ

6.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

 • ณ วันสิ้นรอบบัญชีกิจการจะวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือวิธีใด
 • แนวปฏิบัติในการใช้มูลค่าสุทธิที่จะได้รับกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
 • กิจการรับรู้มูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อใด
 • การกลับรายการของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ปรับลดและรับรู้ต้นทุนขาย
 • ความแตกต่างของรายการสินค้าคงเหลือแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กับความแตกต่างของหลักการภาษี ผลกระทบของการปฏิบัติ และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

7.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 • การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของที่ดินอาคารและอุปกรณ์
 • ปัญหาการแลกเปลี่ยนและการตีราคาสินทรัพย์
 • การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ณ วันสิ้นรอบบัญชี
 • มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่นักบัญชีควรระมัดระวังในการปิดบัญชี

8.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

 • การตั้งประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแนวปฏิบัติที่สำคัญ ผลกระทบและจุดที่ต้องพิจารณาในการตั้งประมาณการ

9.มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

 • ข้อแตกต่างของ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บทที่ 18 รายได้ บทที่ 19 การรับรู้รายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ บทที่ 20 สัญญาก่อสร้าง
 • ข้อควรระมัดระวังใน 5 ขั้นตอนในการพิจารณารับรู้รายได้ มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

10.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba