ผู้ทำบัญชีกับสิ่งที่ต้องปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตรใหม่ปี2563)

รหัสหลักสูตร : 23/4144

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2.การปรับตัวของนักบัญชี เรื่อง กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

3.หัวใจหลัก “การปิดบัญชีประจำเดือน” ที่นักบัญชีต้องจัดทำ

4.หลักในการบันทึกบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน เพื่อการออกงบการเงินที่รวดเร็วและถูกต้อง

5.ทำความเข้าใจในงบการเงิน หลักในการวิเคราะห์ และผลของตัวเลข

          5.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน

          - สภาพคล่อง

          - การบริหารสินทรัพย์ = บริหารลูกหนี้การค้า บริหารสินค้าคงเหลือ และบริหารสินทรัพย์ถาวร

          - การบริหารการก่อหนี้

          5.2 งบกำไรขาดทุน

          - การเติบโตของรายได้หลัก

          - การรักษาระดับกำไรขั้นต้น

          - การบริหารค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร

          - การบริหารต้นทุนการทางการเงิน (อัตราดอกเบี้ย)

          5.3 งบกระแสเงินสด

          - กิจกรรมดำเนินงาน บวก - ดี , ลบ – ไม่ดี

          - กิจกรรมการลงทุน  บวก - ดี , ลบ – ไม่ดี

          - กิจกรรมการจัดหาเงิน  บวก - ดี , ลบ – ไม่ดี

6.การวิเคราห์ข้อมูล และตัวเลขทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอต่อผู้บริหาร

7.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba