เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชี เพื่อจัดทำงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 23/4143

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dashboard Power BI Desktop เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านบัญชีการเงิน (Workshop)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

 

• วิเคราะห์และแสดงข้อมูลบัญชีการเงิน ผ่านเครื่องมือ Business Intelligence
• เปลี่ยนรูปแบบการนําเสนองานบัญชีการเงินให้มีสีสันด้วย BI Desktop
• เพื่อการนําเสนอผู้บริหาร การตัดสินใจ ด้วยการนําเสนอความสัมพันธ์ของข้อมูล


วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.วัตถุประสงค์ของจัดทำงบการเงินโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และวัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบบัญชีที่มีผลต่อ
ความเห็นของผู้สอบบัญชี

2.ระบบการควบคุมภายในของกิจการกับการใช้เทคนิคการตรวจสอบงานบัญชีใน
การทำบัญชีและงบการเงิน


3.เทคนิคการตรวจสอบที่จำเป็นต่อกระบวนการจัดทำงบการเงินเพื่อใช้ในการเตรียม
เอกสารประกอบการลงบัญชี
และข้อมูลทางการเงิน
3.1 เทคนิคการตรวจสอบการผ่านรายการ (Posting)
- ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจสอบการผ่านรายการต่อการจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชี
และต่องบการเงิน
- การใช้เทคนิคการตรวจสอบการผ่านรายการร่วมกับการวิเคราะห์รายการและเทคนิค
การตรวจสอบเอกสาร
3.2 เทคนิคการติดตามรายการ (Tracing)
- ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการติดตามรายการในกรณีต่างๆ เช่นการวิเคราะห์รายการค้างรับ
หรือค้างจ่าย รายการ ลูกหนี้ เจ้าหนี้
- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนผ่านรายการย้อนกลับจากงบทดลองไปสู่เอกสาร
ประกอบการลงบัญชี
3.3 เทคนิคการตรวจดู (Inspection)
- ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจดูต่อการจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชี และต่องบการเงิน
และข้อควรระวังของการใช้เทคนิคการตรวจดู
- การตรวจสอบเอกสารทางบัญชี หลักฐานทางกฎหมาย หลักฐานทางกายภาพ กับความสัมพันธ์
ต่อความถูกต้องของเนื้อหาสาระ ปริมาณ มูลค่า และความมีอยู่จริง ของรายการในงบการเงิน
- การตรวจสอบดูรายการบัญชีและการบันทึกบัญชีควบคู่กับเทคนิคอื่น
3.4 เทคนิคการตรวจนับ (Counting)
- ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจนับต่อการจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชี และต่องบการเงิน
และข้อควรระวังของการใช้เทคนิคนี้
- รายการในงบการเงินที่สามารถใช้เทคนิคการตรวจนับเพื่อดูความมีอยู่จริง สภาพของสิ่งที่
ตรวจนับปริมาณ และวิธีการเก็บรักษา
3.5 เทคนิคการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ (Vouching)
- ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ และข้อควรระวัง
- วิธีการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญและเอกสารประกอบ เพื่อให้ได้ความเพียงพอของข้อมูล,
ความน่าเชื่อถือ ,ความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสารหลักฐานในเนื้อหาสาระ
3.6 เทคนิคการคำนวณ (Recomputation)
- ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการคำนวณ และข้อควรระวัง
- รายการบัญชีที่นิยมใช้เทคนิคการคำนวณเพื่อความมั่นใจในความถูกต้องของตัวเลขใน
การบันทึกบัญชี
3.7 เทคนิคการสอบถาม (Inquiry)
- ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการสอบถามต่อการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทำงบการเงิน
และข้อควรระวัง
- ประเภทของข้อมูลที่สอบถามได้จากบุคคลที่มีความรู้ทั้งภายในและภายนอกกิจการ
3.8 เทคนิคการตรวจทาน (Verification)
- ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจทานกับความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน
- การหาหลักฐานยืนยันข้อสมมุติฐานในการจัดทำงบการเงินกับรายการทางบัญชีต่างๆ

4.เทคนิคการทำงานของผู้สอบบัญชีที่ผู้ทำบัญชีสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อค้นหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อมูลทางบัญชีให้สมบูรณ์

4.1 เทคนิคการสังเกตการณ์ (Observation)
- ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการสังเกตการณ์ต่อการจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชี และต่องบการเงิน
และข้อควรระวังของการใช้เทคนิคการสังเกตการณ์
- การใช้เทคนิคสังเกตการณ์ในงานด้านบัญชี เช่นการการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ,
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกระบวนการหรือระเบียบการทำงานของกิจการ
- น้ำหนักของความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีที่ได้จากการสังเกตการณ์ที่นักบัญชีต้องระวัง
4.2 เทคนิคการขอคำยืนยัน (Confirmation)
- ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการขอคำยืนยัน และข้อควรระวัง
- การขอคำยืนยันข้อมูลกับบุคคลที่ 3 หรือบุคคลภายนอก และความเชื่อถือได้
- รายการบัญชีที่นิยมใช้เทคนิคการขอคำยืนยัน
4.3 เทคนิคการตรวจสอบหารายการผิดปกติ (Scanning)
- ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจหารายการผิดปกติ และข้อควรระวัง
- รายการผิดประเภทบัญชี, รายการผิดปกติ, รายการบันทึกบัญชีที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เลือกใช้
4.4 เทคนิควิเคราะห์เปรียบเทียบ (Analytical)
- ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
- เทคนิคการ เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปัจจุบันกับงวดก่อนทั้ง vertical และ Horizontal
- การเปรียบเทียบทั้ง Quantitative และ qualitative และการตรวจสอบความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลกับคู่บัญชี
- ผลที่คาดการณ์จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

5.ลักษณะหลักฐานทางบัญชีที่นักบัญชีจะได้จากการใช้เทคนิคต่างๆ ในรูปแบบ
เอกสาร ข้อมูล สมมติฐาน


6.ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาถึงความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้รับจากการใช้เทคนิคต่างๆ

7.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมที.เค พาเลซ
54/7 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ. 15 หลักสี่ กทม.
โทรศัพท์ :
02 574 1588
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba