การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย ผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ

รหัสหลักสูตร : 23/4104

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.การรับรู้รายการ และ การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า)

- งบกำไรขาดทุน การเลือกรูปแบบที่เปิดเผยข้อมูลของกิจการ

- การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

- ปัญหาของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการที่มักเกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี

- รายได้ที่ถึงกำหนดได้รับเงิน แต่ยังไม่ได้รับเงินจะต้องปฏิบัติอย่างไร

- รายได้ที่ได้รับเงินแล้ว แต่กิจการยังไม่รับรู้รายได้ ทำได้หรือไม่และจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

- รายได้ค่าบริการเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชีอะไรบ้างที่กิจการจะต้องรับรู้รายได้

2.การรับรู้รายได้ในกรณีต่างๆ แยกประเด็นตามธุรกิจ และสัญญาเช่า (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า)

- การรับรู้รายได้อื่นที่เกิดจากการนำเงินไปหาประโยชน์ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าสิทธิ

- การรับรู้รายได้อื่นทั่วไป เช่น กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

- กิจการขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องรับรู้รายได้อย่างไร

- กิจการรับเหมาก่อสร้างจะต้องรับรู้รายได้อย่างไร

- กิจการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ และลิสซิ่งจะรับรู้รายได้อย่างไร

- ประเภทของค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามหลักการบัญชี

- เงื่อนไขในการรับรู้รายได้จับคู่กับค่าใช้จ่ายมีหลักเกณฑ์อย่างไร

3.ลูกหนี้และการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ

- ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ไม่สามารถชำระหนี้ได้ต้องปฏิบัติอย่างไร

- ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว แต่ชำระเงินบางส่วน สวนที่เหลือไม่ชำระเงินจะต้องปฏิบัติอย่างไร

- บัญชีลูกหนี้ของกิจการติดลบ ต้องตรวจสอบความผิดพลาดได้อย่างไร

4.สินค้าคงเหลือและการตรวจนับ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ)

- กรณีตรวจนับสินค้าคงเหลือพบว่า สินค้าขาด หรือ เกิดจากสต๊อก จะบันทึกบัญชีอย่างไร

- การตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดมีผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิมากน้อยเพียงใด

- กิจการมีสินค้าชำรุด เสียหาย ล้าสมัย เสื่อมสภาพต้องปฏิบัติอย่างไร

- ส่วนลดจากการซื้อสินค้าในทางบัญชีจะบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย

5.ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรายได้ และค่าใช้จ่าย

- ค่าขนส่งสินค้าจะบันทึกเป็นต้นทุนสินค้าค่าใช้จ่ายในการขาย หรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร

- หลักเกณฑ์ในการแยกค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นอย่างไร

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของกิจการ

- เงินมัดจำ เงินล่วงหน้า เงินประกัน หรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

- ค่าปรับหรือดอกเบี้ยอันเกิดจากชำระเงินล่าช้าหรือส่งของล่าช้าทางบัญชีต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

- ปัญหาการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติ

- การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ หรือ วิธีการหักค่าเสื่อมราคา กิจการจะต้องปฏิบัติอย่างไร

6.ต้นทุนการกู้ยืม (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23)

- มีวิธีพิจารณาอย่างไรว่า ต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ หรือ ต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่าย

7.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba