เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชี เพื่อจัดทำงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 23/4143/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ตลอดจนผู้ทำบัญชี ที่มีต่องบการเงิน

2. วัตถุประสงค์ของจัดทำงบการเงินโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชีที่มีผลต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีต่องบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

3. ความเข้าใจของประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกิจการที่เลือกใช้กับการใช้เทคนิคของตรวจสอบงานบัญชีในการทำบัญชีและงบการเงิน

4. 8 เทคนิคการตรวจสอบที่จำเป็นต้องจัดให้มีในกระบวนการจัดทำงบการเงินทุกขั้นตอนของระบบงานเพื่อใช้ในการเตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชีและข้อมูลทางการเงิน

    4.1 เทคนิคการตรวจสอบการผ่านรายการ (Posting)

- ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจสอบการผ่านรายการต่อการจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชี และต่องบการเงินทั้งระบบการจัดทำบัญชีด้วยมือ หรือด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

- การใช้เทคนิคการตรวจสอบการผ่านรายการร่วมกับการวิเคราะห์รายการและเทคนิคการตรวจสอบเอกสาร

    4.2 เทคนิคการติดตามรายการ (Tracing)

      - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการติดตามรายการในกรณีต่างๆ เช่นการวิเคราะห์รายการค้างรับหรือค้างจ่าย รายการ ลูกหนี้ เจ้าหนี้

        - วิธีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนผ่านรายการย้อนกลับจากงบทดลองไปสู่เอกสารประกอบการลงบัญชี

    4.3 เทคนิคการตรวจดู (Inspection)

- ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจดูต่อการจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชี และต่องบการเงิน และข้อควรระวังของการใช้เทคนิคการตรวจดู

- การตรวจสอบเอกสารทางบัญชี หลักฐานทางกฎหมาย หลักฐานทางกายภาพ กับความสัมพันธ์ต่อความถูกต้องของเนื้อหาสาระ ปริมาณ มูลค่า และความมีอยู่จริง ของรายการในงบการเงิน

- การตรวจสอบดูรายการบัญชีและการบันทึกบัญชีควบคู่กับเทคนิคอื่น

     4.4 เทคนิคการตรวจนับ (Counting)

- ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจนับต่อการจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชี และต่องบการเงิน และข้อควรระวังของการใช้เทคนิคนี้

       - รายการในงบการเงินที่สามารถใช้เทคนิคการตรวจนับเพื่อดูความมีอยู่จริง สภาพของสิ่งที่ตรวจนับ ปริมาณ และวิธีการเก็บรักษา

      4.5 เทคนิคการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ (Vouching)

- ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ และข้อควรระวัง

        - เคล็ดลับในการใช้วิธีการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญและเอกสารประกอบ เพื่อให้ได้ความเพียงพอของข้อมูล, ความน่าเชื่อถือ ,ความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสารหลักฐานในเนื้อหาสาระ

     4.6 เทคนิคการคำนวณ (Recomputation)

- ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการคำนวณ และข้อควรระวัง

        - รายการบัญชีที่นิยมใช้เทคนิคการคำนวณเพื่อความมั่นใจในความถูกต้องของตัวเลขในการบันทึกบัญชี

     4.7 เทคนิคการสอบถาม (Inquiry)

         - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการสอบถามต่อการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทำงบการเงิน และข้อควรระวัง

         - ประเภทของข้อมูลที่สอบถามได้จากบุคคลที่มีความรู้ทั้งภายในและภายนอกกิจการ

     4.8 เทคนิคการตรวจทาน (Verification)

         - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจทานกับความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน

         - การหาหลักฐานยืนยันข้อสมมุติฐานในการจัดทำงบการเงินกับรายการทางบัญชีต่างๆ

5. 4 เทคนิคการทำงานของผู้สอบบัญชีที่ผู้ทำบัญชีสามารถประยุกต์ใช้เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขข้อมูลทางบัญชีให้สมบูรณ์

     5.1  เทคนิคการสังเกตการณ์ (Observation)

         - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการสังเกตการณ์ต่อการจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชี และต่องบการเงิน และข้อควรระวังของการใช้เทคนิคการสังเกตการณ์

         - การใช้เทคนิคสังเกตการณ์ในงานด้านบัญชี เช่นการการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ, การปฏิบัติงานเป็นไปตามกระบวนการหรือระเบียบการทำงานของกิจการ

         - น้ำหนักของความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีที่ได้จากการสังเกตการณ์ที่นักบัญชีต้องระวัง

    5.2 เทคนิคการขอคำยืนยัน (Confirmation)

          - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการขอคำยืนยัน และข้อควรระวัง

          - การขอคำยืนยันข้อมูลกับบุคคลที่ 3 หรือบุคคลภายนอก และความเชื่อถือได้

          - รายการบัญชีที่นิยมใช้เทคนิคการขอคำยืนยัน

    5.3  เทคนิคการตรวจสอบหารายการผิดปกติ (Scanning)

         - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจหารายการผิดปกติ และข้อควรระวัง

         - รายการผิดประเภทบัญชี, รายการผิดปกติ, รายการบันทึกบัญชีที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เลือกใช้

    5.4 เทคนิควิเคราะห์เปรียบเทียบ (Analytical)

         - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

         - เทคนิคการ เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปัจจุบันกับงวดก่อนทั้ง vertical และ Horizontal

         - การเปรียบเทียบทั้ง Quantitative และ qualitative และการตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลกับคู่บัญชี

         - ผลที่คาดการณ์จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

6. ลักษณะหลักฐานทางบัญชีที่นักบัญชีจะได้จากการใช้เทคนิคต่างๆ ในรูปแบบ เอกสาร ข้อมูล สมมติฐาน

7. ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาถึงความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้รับจากการใช้เทคนิคต่างๆ

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมใบหยก สกาย โฮเท็ล แบงค็อค
222 ถนนราชปรารภ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba