การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิผล โดยพัฒนาทักษะการนำเสนอ Financial Highlights and Performance Highlights

รหัสหลักสูตร : 21/2159

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิผล
โดยพัฒนาทักษะการนำเสนอ
Financial Highlights and Performance Highlights

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์


หัวข้อสัมมนา


1.การวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของการนำเสนองบการเงินต่อผู้บริหาร
- จุดอ่อนที่สำคัญในการนำเสนองบการเงินให้กับผู้บริหาร
- จุดเด่นที่สำคัญ และจำเป็นต้องเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์และนำเสนองบการเงิน
- สิ่งที่ผู้บริหารต้องการในการนำเสนองบการเงิน
- การเพิ่มทักษะในการสร้าง Financial Highlights and Performance Highlights ในกระบวนการบริหารงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับนำเสนอ Financial Highlights
- กําหนดวัตถุประสงค์
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- การปรับสภาพข้อมูล
- การเลือกวิธีวิเคราะห์งบการเงินในการนำเสนอ
- การแปลความหมาย
- จัดทํารายงานและสรุปผล
- ข้อจํากัดของการวิเคราะห์งบการเงิน

3. ภาพรวมในการนําผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารงานเพื่อสร้าง Performance Highlights
- การควบคุมต้นทุนในกิจการ
- การวัดความสามารถในการทํากําไรของหน่วยงาน
- การบริหารสภาพคล่องของกิจการ
- การบริหารบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือ
- ความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ของกิจการ
- การบริหารผลกําไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

4. เทคนิคการสร้างกระบวนการประเมินและการนำเสนอผลการปฏิบัติงานแบบฉบับ
Performance Highlights

- เทคนิคและวีธีการการสร้างกระบวนการเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย
- เทคนิคและวิธีการนํา KPIs มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน การจัดการทางการเงินในองค์กร
- เทคนิคการเลือกใช้ 18 Key Performance Indicator Examples ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- เทคนิคการใช้ OKRs (Objectives and Key Results) ในขับเคลื่อนบุคลากร ทีมงาน และองค์กร ให้มุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกัน

5. ภาพรวมของตัวอย่างการนำเสนอ Performance Highlights เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
- การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่
- การลงทุนใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน
- ทิศทางธุรกิจ
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่สำคัญของธุรกิจ
- การดำเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าหลัก

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba