การบันทึกบัญชีสำหรับสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย พร้อมแนวปฎิบัติเกี่ยวกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2266

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบันทึกบัญชีสำหรับสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย
พร้อมแนวปฎิบัติเกี่ยวกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


• เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
• ประเด็นและตัวอย่างทางด้านสินทรัพย์
• ประเด็นและตัวอย่างรายการบัญชีด้านค่าใช้จ่าย

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถลงเป็นรายจ่าย
ทางภาษีได้

1.เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก
2.เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อออกให้แก่
บุคคลภายนอก
3.เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อใช้กิจการ
ของตนเอง
4.ประเด็นรายจ่ายของกิจการที่จ่ายจริงแต่หลักฐานไม่เพียงพอ

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี
1.ใบสำคัญจ่าย
2.รายการประชุมที่มีการอนุมัติให้ถือเป็นรายจ่ายได้
3.จดหมาย บันทึกข้อความ ประกาศ จากผู้บริหาร
4.คำรับรองอนุมัติรายจ่าย
5.รายการเลิกจ่ายที่ผ่านการอนฺมัติและมีลายมือชื่อผู้อนุมัติจ่าย
6.สัญญาที่เกี่ยวข้อง
7.สำเนาเช็ค
8.สำเนาใบโอนเงินธนาคารหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
9.การเก็บรักษาและหลักฐานประกอบการลงบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543

ประเด็นและตัวอย่างทางด้านสินทรัพย์
1.การนำสินค้าคงเหลือมาใช้ในกิจการ
2.การแจ้งทำลายสินค้า สินค้าชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้ จะบันทึกบัญชีอย่างไร
3.สินค้านำเข้าจากต่างประเทศมีการลงบันทึกบัญชีอย่างไร
4.การจัดการสินค้าคงคลังสำนักงานใหญ่ สาขาลงบันทึกบัญชีอย่างไร
5.การจัดการความแตกต่างระหว่างสินค้าคงเหลือในบัญชีและมีอยู่จริง
6.ประเด็นเกี่ยวกับก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ/หุ้นส่วน
7.รายการกู้เงินจากธนาคารในนามกรรมการ
8.การจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
9.การแลกเปลี่ยนสินค้า และสินทรัพย์
10.ประเด็นเกี่ยวกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

ประเด็นและตัวอย่างรายการบัญชีด้านค่าใช้จ่าย
1.การบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถ
2.เอกสารค่าสาธารณูปโภค
3.การลดเงินเดือนพนักงาน ในช่วง COVID 19
4.การจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำอย่างไรให้ถูกต้องและส่งเสริมขวัญและกำลังใจ
5.การบันทึกค่าใช้จ่ายในประเทศไทยแต่จ่ายเงินไปต่างประเทศ เช่น Agoda Booking Line
Facebook และ ZOOM
6.จ่ายเงินเดือนให้แก่กรรมการ
7.การแจกของขวัญตามเทศกาลให้แก่ลูกค้า พนักงาน
8.การบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน และผลประโยชน์พนักงาน
9.ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับเงินไม่สามารถออกหลักฐานการรับเงินได้
10 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba