กลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost

รหัสหลักสูตร : 21/2194

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,136 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนและการวางแผนต้นทุนเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. โครงสร้างของต้นทุนการผลิตที่กิจการต้องให้ความสำคัญ
3. การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost ที่สำคัญและเกกี่ยวข้องกับกิจการ
        - การบริหารสินค้าคงเหลือ Inventory Management
        - การจัดทำสูตรการผลิต BOM : Bill of Materials
        - การปันส่วนต้นทุนฐานกิจกรรม ABC : Activity Base Cost
4. ระบบบัญชีต้นทุน
        - ระบบต้นทุนงานสั่งทำ Job Order Cost
        - ระบบต้นทุนช่วงการผลิต Process Cost
5. เทคนิคการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost ที่กิจการต้องให้ความสำคัญ
6. เทคนิคการวิเคราะห์ผลต่าง Variance ระหว่าง Standard Cost กับ  Actual Cost เพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
7. ระบบการผลิตแบบ Lean
        - แนวคิดการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบ Lean
        - การกำจัด 7 Wates ในการผลิตเพื่อลดต้นทุน
        - เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตแบบ Lean เพื่อลดต้นทุนการผลิต
8. ลักษณะของข้อมูลต้นทุนที่ดีที่ตะนำมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
9. การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics เกี่ยวกับต้นทุนมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในกรณีต่างๆ
10. การออกแบบรายงานให้ผูบริหารอ่านเข้าใจง่ายพร้อมการนำเสนอข้อมูลต้นทุนที่สำคัญแก่ผู้บริหารสำหรับนำไปใช้ในการวางแผนกิจการ
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba