การจัดเตรียมข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีเพื่อการปิดบัญชีอย่างถูกต้อง

รหัสหลักสูตร : 21/2903

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1.  หลักการทบทวนการรับรู้รายได้ ก่อนการปิดบัญชี เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
2.  วิธีการตรวจสอบและการจัดประเภทค่าใช้จ่าย
3.  แนวทางในการปรับปรุงรายการและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
4.  หลักการประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่มักจะเกิดขึ้น
5.  ทบทวนรายการและการประมาณการให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง
-    รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenue)
-    รายได้ค้างรับ (Accrued Revenue)
-    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)
-    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)
-    การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account)
-    ค่าเสื่อมราคา (Depreciation Expenses)
-    วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (Supplies Used)
6.  วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
-   การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
-   การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
-   จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือเพื่อนำไปกำหนดนโยบายการบัญชี
7.  หลักการพิจารณา/การจัดจำหน่าย/การเลิกใช้และการขายซากสินทรัพย์
-   การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี และวิธีการบันทึกบัญชี
-  การแสดงรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8.  เอกสารที่ต้องจัดเตรียมก่อนการปิดบัญชี
- รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน ใบเพิ่มพนักงาน เพื่อคำนวณภาษีเงินได้พนักงานและประกันสังคม
- งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินปีก่อน
- รายการปรับปรุงต่าง ๆ
- รายงานสินค้าคงเหลือ
- รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร
- เอกสารทางบัญชี เช่น ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย และใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร
9.  บทสรุปและข้อควรระมัดระวังในการปิดบัญชีให้ถูกต้อง
10.คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba