เทคนิคการเขียนและปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและสัญญาจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (รุ่นที่ 1)

รหัสหลักสูตร : 21/3490

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 9,630 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 9,630 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการเขียนและปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
และสัญญาจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
 • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความเกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับและสัญญาจ้าง ในแง่มุมใด ของกฎหมายแรงงาน และส่งผลกระทบอะไรบ้าง? หากไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง
 • ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และ สัญญาจ้าง นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องจัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ในการเขียนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานย่อมต้องมีการระบุลงรายละเอียดตามที่กฎหมายแรงงานบังคับไว้ และ หากพิจารณาความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไปกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและลูกจ้างแล้ว การบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานลูกจ้างมาใช้ในการบริหารจัดการ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 

วิทยากรโดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และสัญญาจ้างแรงงานในบริบทของกฎหมายแรงงานและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • กรณีไม่ต้องส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ แรงงานตามกฎหมายใหม่ (อันตราย!!! กรณีมีการตรวจสอบเกิดขึ้น)

2. ประเด็นสำคัญกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงกับระเบียบข้อบังคับและสัญญาจ้างแรงงาน ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

 • การเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • บุคคลใดบ้าง? ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทลงโทษตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล


3. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีกี่ประเภท และมีข้อพิจารณาอย่างไร? เชื่อมโยงการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้าง

 • ประวัติพนักงาน ข้อมูลต่างๆ ที่นำมาจัดทำสัญญาจ้างแต่ละประเภท ชนิดการจ้าง
 • ข้อมูลครอบครัวพนักงานในการให้สวัสดิการ
 • ข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบอันเป็นสภาพการจ้างหนึ่ง
 • สิทธิฝ่ายจัดการอะไรบ้างที่ข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมหรือไม่ต้องขอความยินยอมก็มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประเภทต่างๆ
 • ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่นายจ้างกำหนดขึ้นฝ่ายเดียว เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สัญญาจ้าง ประกาศ คำสั่งต่างๆ หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแล้วจะมีวิธีในการเขียนอย่างไรให้มีผลบังคับใช้ได้จริง เช่น ระเบียบให้ออกจากงานด้วยเหตุสุขภาพไม่ดี (ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหว) คำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานผู้ดำรงตำแหน่ง ข้อตกลง การขึ้นค่าจ้างเงินเดือนโดยนำข้อมูลส่วนบุคคลด้านสถิติการทำงาน ขาด ลา มาสาย ผลงานมาประมวลผล เป็นต้น

4. การเขียนข้อบังคับเกี่ยวกับการโอนย้าย (Transfer) การโยกย้าย (Rotation) ลูกจ้าง การย้ายสถานประกอบการของนายจ้าง (Move Location)

 • ความแตกต่างที่ต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติ
 • รูปแบบและวิธีการเปลี่ยนตัวลูกจ้าง/เปลี่ยนตัวนายจ้าง
 • รูปแบบและวิธีการการโยกย้ายและโอนย้าย


5. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างจากการโอนย้าย (Transfer) การโยกย้าย (Rotation) และการย้ายสถานประกอบการของนายจ้าง (Move Location) จะต้องโอนย้ายตามไปด้วยหรือไม่เพียงใด และมีวิธีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรไม่ให้ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศต้องทำอย่างไร


6. การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


7. รายละเอียดสำคัญที่ต้องปรับปรุง เช่น การใส่หลักเกณฑ์ วิธีการในการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาประมวลผลได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย การเลือกใช้ฐานกฎหมายทั้งเจ็ด (7 Lawful Basis) และ ข้อดี-ข้อเสียในการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานและนโยบายบริษัท

 • มีหลักเกณฑ์ ข้อพิจารณา ควรระวังและคำนึงถึงอะไรบ้างในกรณีที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิกการนำระเบียบข้อบังคับการทำงานไปใช้ประมวลผล
 • วันลาและหลักเกณฑ์วันลา ต้องมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดอย่างไรของลูกจ้างไปใช้บ้า
 • กรณีเกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้าง จะต้องจ่ายค่าชดเชย อย่างไร? ข้อมูลอายุตัวกับอายุงานเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องขอความยินยอมก่อนหรือไม่ หรือใช้ฐานกฎหมายอื่นๆ ได้ อย่างไร
 • ขั้นตอนในการปรับปรุง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
  * กรณีไม่มีสหภาพแรงงาน

         * กรณีมีสหภาพแรงงาน


8. กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในการขอความยินยอมการเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับการทำงานเพื่อป้องกันปัญหากับลูกจ้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


9. เกณฑ์การพิจารณาสำคัญ ในการจัดทำแนวปฏิบัติหรือแก้ไข แนวปฏิบัติเดิมที่ไม่จำเป็น และไม่ถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งแนวปฏิบัติที่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยนั้น จะมีมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดหรือรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างนั้นอย่างไรบ้าง

10. ระเบียบการเกษียณอายุหรือ Early retirement ต้องทำข้อตกลงการจ้างอย่างไร? อาศัยข้อมูลส่วนบุคคลกี่ชุดอะไรบ้างตามความจำเป็นและเหมาะสม ค่าชดเชย มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดของลูกจ้างมาใช้บ้าง

 • เมื่อลูกจ้างเกษียณอายุต้องจ่ายเงินอะไรบ้าง
 • ไม่เคยมีแต่เป็นแนวปฏิบัติกันมายาวนาน
 • เกษียณแต่ไม่จ่ายเงินชดเชย
 • จ่ายแต่ไม่ครบตามกฎหมาย

11. ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

• รายการที่น่าสนใจในการปรับใช้กับการเขียนระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ให้สอดคล้องทั้งกฎหมาย  แรงงานและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  - ประเภทพนักงาน การจ้าง และการประทับบัตรบันทึกเวลา 
  - การจ้าง และการบรรจุพนักงาน 
  - สวัสดิการ และเงินช่วยเหลือ 
  - วินัยพนักงาน มาตรการ และบทกำหนดโทษทางวินัย 

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba