หลักเกณฑ์การจัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงินทางภาษี และการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินของ...องค์การมหาชน

รหัสหลักสูตร : 21/1698

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,992 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หลักเกณฑ์การจัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงินทางภาษี และการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินของ...องค์การมหาชน

 • มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
 • หลักเกณฑ์การตรวจเอกสารรับ-จ‹ายและขŒอบังคับขององคการมหาชน
 • การสรุปและจัดทํารายงานการเงินประจําเดือน
 • ผลกระทบในทางภาษีกับการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินขององคการมหาชน

หัวข้อสัมมนา

 1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
 2. การตรวจเอกสารรับ-จ่ายตามหลักเกณฑ์สรรพากรและข้อบังคับขององค์การมหาชนว่าด้วยการเงินการบัญชีและงบประมาณ
 3. การรับเงินและการออกใบเสร็จรับเงินสําหรับองค์การมหาชน
  • รายการบังคับที่ต้องระบุในใบเสร็จรับเงินเอกสารประกอบที่ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
  • การออกใบเสร็จรับเงินด้วยคอมพิวเตอร์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ระบบควบคุมการออกใบเสร็จรับเงินและการส่งคืนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
  • วิธีการแก้ไขใบเสร็จรับเงินที่มีรายการผิดพลาดที่ถูกต้อง
  • การออกใบเสร็จรับเงินกรณีชําระเงินในรูปแบบต่างเช่นเงินสดเช็คโอนผ่านธนาคารบัตรเครดิตการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
 4. การตรวจสอบใบกํากับภาษีซื้อ, ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวกับกิจการ, ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับค่ารับรอง
  • จุดที่ต้องตรวจสอบและระวังเกี่ยวกับใบกํากับภาษี, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้
 5. วิธีการจ่ายเงินการบันทึกรายการจ่ายการกําหนดหลักฐานการจ่ายที่ผู้รับเงินออกให้
 6. การตรวจกระทบยอดรายจ่ายกับยอดนําส่งภาษีหักณที่จ่ายเช่นภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54 เป็นต้น
 7. การตรวจสอบเอกสารการหักภาษีณที่จ่ายกรณีใช้ระบบ e-Withholding Tax
 8. การจ่ายเงินยืมและเงินสดย่อยวิธีการการบันทึกทะเบียนคุมการตรวจสอบเงินสดย่อยคงเหลือ
 9. การสรุปและจัดทํารายงานการเงินประจําเดือนสําหรับองค์การมหาชน- เงินสนับสนุนจากภาครัฐ- รายได้จากกิจกรรมต่างๆ
 10. การจัดทําและการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินขององค์การมหาชน (ผลกระทบในทางภาษี)
  • สินทรัพย์
  • หนี้สิน
  • ทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น
  • รายได้จากงบประมาณ, การให้บริการ, ดอกเบี้ย
  • ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
  • ค่าใช้จ่ายบุคลากร, การฝึกอบรม, การเดินทาง
  • ต้นทุนการให้บริการ
  • ค่าวัสดุและค่าใช้สอย, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายอื่น 
  • กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เข้าอบรมเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564
เข้า 2 ท่านลด 500 บาท
เข้า 3 ท่านลด 1,000 บาท
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่‹ร‹วมโปรโมชั่นอื่น)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
2:0 4:0 2:0 4:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
โทรศัพท์ :
02 260 1111
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba