การจัดทำบัญชีและงบการเงิน ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) (หลักสูตรใหม่ 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/2217

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำบัญชีและงบการเงิน ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริง
ของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
 

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา


1.การจัดทำบัญชีของธุรกิจกับการวางแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

-มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้สำหรับธุรกิจ(NPAEs)
-การจัดทำและนำเสนองบการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

2.ประเด็นด้านการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ของธุรกิจเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพ
ที่แท้จริงของกิจการ

-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
-เงินลงทุน
-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
-สินค้าคงเหลือ
-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
-ต้นทุนการกู้ยืม
-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3.ประเด็นด้านการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของของธุรกิจเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ

-ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
-ผลประโยชน์พนักงาน และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
-ส่วนของเจ้าของ

4.ธุรกรรมเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพ
ที่แท้จริงของกิจการ

-รายได้และค่าใช้จ่าย
-สัญญาเช่า
-การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
-สัญญาก่อสร้าง
-การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด

5.เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานทางบัญชีที่ต้องปรับปรุงและไม่ปรับปรุง
-การวางแผนธุรกิจกับภาษีเงินได้
-ภาษีเงินได้

6.การตรวจสุขภาพทางการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

7.คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba