Case Studies ปัญหารายจ่ายที่ต้องระวัง รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้ามและประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกัน

รหัสหลักสูตร : 21/1718

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรCase Studies ปัญหารายจ่ายที่ต้องระวัง รายจ่ายต้องห้าม
ภาษีซื้อต้องห้ามและประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกัน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


เข้าอบรมเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564
เข้า 2 ท่านลด 500 บาท
เข้า 3 ท่านลด 1,000 บาท
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. จุดที่สรรพากรมักเรียกตรวจสอบ

2. เงินสํารอง เงินกองทุน เงินทดรอง ลงรายจ่ายได้หรือไม่

3. อย่างไรเรียกว่า รายจ่ายส่วนตัว, รายจ่ายโดยเสน่หา,รายจ่ายเพื่อการกุศล
• ตัวอย่างที่ลงรายจ่ายได้
• ตัวอย่างที่ลงรายจ่ายไม่ได้

4. รายจ่ายส่วนตัว, รายจ่ายโดยเสน่หา, รายจ่ายเพื่อการกุศล ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่

5. ประเด็นค่ารับรองที่ต้องระวัง!!! ทั้งด้านรายจ่ายและการขอคืนภาษีซื้อ
• การเลี้ยงรับรองลูกค้าจัดร่วมกับเลี้ยงประจําปีพนักงาน
• ซื้อของมารับรองลูกค้าอยู่ในบิลเดียวกับซื้อของมาใช้ในกิจการ
• ซื้อของมารับรองลูกค้าเกินกว่า 2,000 บาทต้องบวกกลับทั้งจํานวน หรือบวกกลับเฉพาะส่วน
ที่เกิน
• ซื้อของมาเพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน แต่ความเป็นจริงก็รับรองลูกค้าในบางโอกาส สรรพากร
จะทราบได้อย่างไร
• ค่ารับรองกับส่งเสริมการขายต่างกันอย่างไร
• ค่ารับรองกับรายจ่ายส่วนตัวต่างกันอย่างไร จุดที่จะใช้พิจารณา

6. ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับรายจ่ายส่งเสริมการขายประเด็นทางด้านภาษีมูลเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง
• การส่งเสริมการขายต้องระวังรายจ่ายที่มิใช่รายจ่ายเพื่อหากําไร หรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะส่งเสริม
การขายแบบนี้จะมีภาระภาษีอย่างไร
• จําเป็นต้องมีแผนการตลาดให้สรรพากรตรวจสอบหรือไม่
• ถ้าพิสูจน์ผู้รับของรางวัลไม่ได้จะมีผลอย่างไร
• กรณีผู้รับรางวัลไม่มารับของบริษัทจะทําอย่างไร

7. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนเป็นอย่างไรและทําไมถึงลงรายจ่ายไม่ได้
• ซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไร กับซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างออฟฟิศต่างกันหรือไม่
• ค่าถมที่เป็นรายจ่ายได้หรือไม่ ค่าถมที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
• ค่าถมที่เป็นส่วนเพิ่มของที่ดิน หรือเป็นต้นทุนของอาคาร
• กรณีผู้ขายที่ดินช่วยจ่ายค่าถมที่ให้ผู้ซื้อบางส่วนผู้ซื้อต้องรับรู้รายได้หรือไม่
• กรณีซื้อรถเก่าราคาถูกมาใช้ในกิจการต้นทุนตํ่าแต่มีค่าซ่อมแซ่ม ค่าซ่อมแซ่มจะลงเป็นรายจ่าย
หรือต้นทุนของรถ

8. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนถ้ามีภาษีมูลค่าเพิ่มจะขอคืนได้หรือไม่

9. ปัญหาการคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ ทรัพย์สินที่ต้องบวกกลับ และประเด็นภาษีซื้อที่ต้องระวัง
• รถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่งถ้าทําสัญญาแบบลิสซิ่งจะคิดค่าเสื่อมได้หรือไม่
และเงินดาวน์จะลงรายจ่ายอย่างไร ภาษีซื้อขอคืนได้ทั้งจํานวนหรือไม่
• ค่าเช่าซื้อรถถ้าสูงกว่าค่าเสื่อมที่คํานวณได้จะลงรายจ่ายได้เท่าไร
• กรณีคิดค่าเสื่อมอาคาร, สวนหย่อม, โรงรถ 10 ปี ตามนโยบายบริษัทที่กําหนดให้สร้างใหม่ทุกๆ
10 ปีทําได้หรือไม่
• ก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่ค่าติดตั้งลิฟต์ ระบบนํ้า ระบบไฟ ขอคืนภาษีซื้อ
ได้หรือไม่
• ก่อสร้างถนนบนที่ดินของผู้อื่นจะคิดค่าเสื่อมได้หรือไม่
• ซื้อห้องชุดไว้เพื่อการรับรองลูกค้าหรือผู้บริหารจากต่างประเทศจะคิดค่าเสื่อมได้หรือไม่

10. รายจ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน, กรรมการ,ผู้เป็นหุ้นส่วน
• ค่ารถพนักงาน : เช่ารถพนักงาน, ค่านํ้ามันรถ
• จ่ายค่านํ้ามันรถให้พนักงานตามเลขไมล์แต่ให้พนักงานแนบบิลมาด้วยเพื่อขอคืนภาษีซื้อทําได้
หรือไม่
• เงินเดือนกรรมการ, ค่าเบี้ยประชุม
• กรณีซื้อรถประจําตําแหน่งให้กรรมการใช้แบบใดบริษัทถึงจะลงรายจ่ายได้ : ซื้อให้กรรมการ
เลยกับซื้อในนาม บริษัทแต่ให้กรรมการใช้
• ค่าซ่อมรถกรรมการ
• ค่าเบี้ยประกันชีวิตญาติกรรมการ
• ผลตอบแทนของผู้เป็นหุ้นส่วน
• จ่ายค่าซินแสดูดวง ดูฮวงจุ้ย

11. รายจ่ายที่เกี่ยวกับงานเลี้ยงปีใหม่
• ของขวัญ ของแจกในงานปีใหม่ที่ให้กับพนักงานลงรายจ่ายได้หรือไม่ ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่
• จ่ายค่าสถานที่จัดงาน ค่านักร้อง นักดนตรี ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จะลงรายจ่ายได้หรือไม่และ
จะขอคืนภาษีซื้ออย่างไร

12. Case Studies การพิสูจน์รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงการพิสูจน์ตัวตนผู้รับเงิน

13. Case Studies รายจ่ายเพื่อการกุศล
• กรณีบริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่างประเทศจะลงรายจ่ายได้หรือไม่
• นําสินค้าไปบริจาคจะมีประเด็นเรื่องภาษีซื้อที่เคยขอคืนไปแล้วหรือไม่
• จุดที่มักถูกประเมินเมื่อมีการบริจาค

14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
189 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba