การคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล workshop การกรอกแบบภ.ง.ด.50 อย่างง่ายด้วย spreadsheet

รหัสหลักสูตร : 21/1382

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
workshop การกรอกแบบภ.ง.ด.50 อย่างง่ายด้วย Spreadsheet


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

• Workshop การกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 บรรทัดต่อบรรทัด ทั้ง 12 รายการ
• Spreadsheet ช่วยคำนวณรายจ่ายหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร เพื่อกรอกในภ.ง.ด.50
• Spreadsheet ช่วยคำนวณรายจ่ายค่ารับรองหรือค่าบริการ (ค่ารับรองฯ) เพื่อกรอกใน ภ.ง.ด.50
• Spreadsheet ช่วยคำนวณเปรียบเทียบเพดานหักค่ารับรองไม่ให้เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด
• Spreadsheet ช่วยคำนวณรายจ่ายสำหรับของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้าที่เสื่อมคุณภาพสินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดสมัยนิยม สินค้าที่หมดอายุ และเศษซาก
• Spreadsheet ช่วยการคำนวณสินค้าคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา


1. เจาะประเด็นปัญหาที่นักบัญชีต้องพบในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องยื่นภ.ง.ด.50 ในปี 2563

2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของนิติบุคคล
• อัตราภาษีที่ลดลง
• สิทธิประโยชน์ด้านรายได้
• การกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 กรณีใช้สิทธิประโยชน์ด้านรายจ่าย 1.5 เท่าและ 2 เท่า จากการลงทุนจากการซื้อทรัพย์สินใหม่ของกิจการ

3. กิจการที่ต้องแยกยื่นแบบแสดงรายการ
• กรณีกิจการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 หรือไม่
• ตั้งกิจการมาเพื่อไปลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากการรับเงินปันผลและเป็นเงินได้ที่ได้รับ ยกเว้นต้องกรอกแบบภ.ง.ด.50 หรือไม่
• ประกอบกิจการทั้งที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ต้องแยก ภ.ง.ด. 50 คนละฉบับหรือไม่

4. ประเภทเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและวิธีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
• การรับรู้รายได้ตามหลักเกณฑ์สิทธิทางภาษีกับเกณฑ์คงค้างทางบัญชีเหมือนกันหรือไม่
• กรณีต้องชำระหนี้ในปีก่อนแต่เจ้าหนี้ยกหนี้ให้ในปีนี้จะรับรู้รายได้ปีใด
• เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นต้องนำมากรอกในแบบ ภ.ง.ด.50 หรือไม่

5. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจที่มีทั้ง BOI และ NON BOI พร้อมการกรอกแบบภ.ง.ด. 50 ภาคพิสดาร

6. Workshop การกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 บรรทัดต่อบรรทัด ทั้ง 12 รายการ
• สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
• เงินได้ที่ต้องเสียภาษี และการคำนวณภาษี
• รายได้ รายจ่าย และกำไรหรือขาดทุนสุทธิ
• ต้นทุนขายหรือรายจ่ายเพื่อคำนวณกำไรขั้นต้น
• ต้นทุนผลิต/ต้นทุนการให้บริการ
• รายได้อื่น
• รายจ่ายอื่น
• รายจ่ายในการขายและบริหาร
• รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร
• รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
• ขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงตามประมวลรัษฎากรแล้วยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชี
• รายละเอียดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วน

7. Spreadsheet ช่วยคำนวณรายจ่ายหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร เพื่อกรอกในภ.ง.ด.50
• รายการที่ 8 รายจ่ายขายและบริหาร ข้อ 29.) หนี้สูญ และ รายการที่ 9 รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย ข้อ 3.) หนี้สูญ

8. Spreadsheet ช่วยคำนวณรายจ่ายค่ารับรองหรือค่าบริการ (ค่ารับรองฯ) เพื่อกรอกใน ภ.ง.ด.50
• รายการที่ 8 รายจ่ายขายและบริหาร ข้อ 8.) ค่ารับรอง และ รายการที่ 9 รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย ข้อ 2.) ค่ารับรอง
• ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการรับรองหรือการบริการ
• ค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือการบริการ

9. Spreadsheet ช่วยคำนวณเปรียบเทียบเพดานหักค่ารับรองไม่ให้เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด

10.Spreadsheet ช่วยคำนวณรายจ่ายสำหรับของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้าที่เสื่อมคุณภาพสินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดสมัยนิยม สินค้าที่หมดอายุ และเศษซาก
• โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้
• โดยสภาพสามารถเก็บรักษาและรอการทำลายพร้อมกันได้เมื่อมีปริมาณที่เหมาะสม
• สำหรับบริษัททั่วไป, บริษัทอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออก, บริษัทที่อยู่ในความควบคุมของ BOI

11. Spreadsheet ช่วยการคำนวณสินค้าคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
• เปรียบเทียบ สินค้าคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีตามราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า
• Spreadsheet สินค้าสำเร็จรูป/งานระหว่างทำ หรือ สินค้าระหว่างผลิต/วัตถุดิบและวัสดุ
• เพื่อกรอกรายการที่ 4 ข้อ 8 สินค้าคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
• เพื่อกรอกรายการที่ 5 ข้อ 16 งานระหว่างทำหรือสินค้าระหว่างผลิต ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
• เพื่อกรอกรายการที่ 5 ข้อ 5 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

12. ประเด็น ภ.ง.ด.51ที่ยืนประมาณการกำไรสุทธิเสียภาษีไว้นั้นต่ำกว่าภาษีที่ต้องเสียใน ภ.ง.ด.50 เกินกว่า 25%ต้องทำอย่างไรที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด
 

เข้าอบรมเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564
เข้า 2 ท่านลด 500 บาท
เข้า 3 ท่านลด 1,000 บาท
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่‹ร‹วมโปรโมชั่นอื่น)

 
 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
โทรศัพท์ :
02 260 1111
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba