เจาะลึกวิธีการเสียอากรแสตมป์ 5 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp) และ 28 สัญญา ที่นักบัญชีต้องรู้ พร้อมจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

รหัสหลักสูตร : 21/17011

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะลึกวิธีการเสียอากรแสตมป์ 5 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์
และ 28 สัญญา ที่นักบัญชีต้องรู้ พร้อมจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
• หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
• วิธีการขอรหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ เอกสารหลักฐาน และใบเสร็จรับเงิน
• Update หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับอากรแสตมป์ของสรรพากร
• Highlight เด็ด กับการเคลียร์ 28 สัญญาที่ต้องเสียอากรแสตมป์
• พลาดไม่่ได้กับการ Update หลักเกณฑ์ใหม่ของตราสารที่ต้องเสียเป็นตัวเงินเท่านั้น
• Top Case Studies กับปัญหาจริงที่นักบัญชีต้องพบกับการติดอากรแสตมป์
• ปรับ 5 เท่า จากการเสียอากรแสตมป์ไม่ถูกต้อง จุดที่ต้องระวัง

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

การชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน กับตราสารอิเล็กทรอนิกส์


1. ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามความหมายของสรรพากร
• เจาะรายละเอียดตราสารอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรตราสารอิเล็กทรอนิกส์
2. ความหมายของ “รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์”
3. ใครคือ ผู้ขอใช้บริการ, ผู้ให้บริการตามกฎหมาย
4. ผู้เสียภาษีเป็นผู้ให้บริการเองได้หรือไม่
5. ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องชำระเป็นตัวเงินตามกฎหมาย

• สัญญาจ้างทำของ
• ใบมอบอำนาจ
• ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมบริษัท
• สัญญาค้ำประกัน
• สัญญากู้ยืม หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
6. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
• การยื่นเอกสารประกอบการแจ้งขอเป็นผู้ใช้บริการ API มีอะไรบ้าง
• เอกสารการรับรองคุณสมบัติ กรณียื่นรายการข้อมูลด้วยตนเอง/ กรณีขอเป็นผู้ให้บริการ
• วิธีปฏิบัติและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อสมัครใช้งาน
• การยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.9)
• การตรวจสอบการเสียภาษี
• วิธีการกรอกและนำส่งข้อมลู
• วิธีการเข้าสู่ระบบ
• วิธีการชำระเงิน
• การ Download เอกสาร
7. วิธีการขอเอกสารหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน และรหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์
8. จะทราบได้อย่างไรว่าตราสารอิเล็กทรอนิกส์ใดได้ชำระอากรแสตมป์แล้ว
9. กรณีผลักภาระในการเสียอากรสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเสียอากรอย่างไร
10. ต้นฉบับและคู่ฉบับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเสียภาษีพร้อมกันหรือไม่ ทำแทนคู่สัญญาได้หรือไม่
11. กำหนดเวลายื่นก่อนกระทำตราสาร 15 วันนับจากวันใด

• จ่ายค่าอากรแทนคู่สัญญา แต่ไม่ดำเนินการภายในกำหนด ใครถูกปรับ

อากรแสตมป์ กับ 28 สัญญา พร้อมเจาะลึกปัญหา และวิธีการแก้ไข


1. อากรแสตมป์คืออะไร มีกี่ประเภท มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจ
2. ตราสารมีความหมายครอบคลุมเพียงใด แล้วตราสารใดต้องเสียอากรแสตมป์
3. Highlight เด็ด!!! กับการเคลียร์ 28 สัญญา ที่ต้องเสียอากรแสตมป์ที่นักบัญชีต้องรู้ และพลาดไม่ได้กับ
เทคนิคการดูสัญญาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์

• จุดสังเกตของสัญญาที่นักบัญชีสงสัยว่าต้องเสียอากรแสตมป์หรือไม่
4. ใครมีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ และเสียในอัตราเท่าไร มีข้อยกเว้นอย่างไร
• ถ้าเสียไม่ครบ เสียเพิ่มภายหลังได้หรือไม่ แล้วมีผลอย่างไรต่อธุรกิจ
• กฎหมายยอมให้คู่สัญญาตกลงเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในการเสียอากรแสตมป์ได้หรือไม่
5. อย่างไรคือการปิดแสตมป์บริบูรณ์ ถ้าหากปิดแสตมป์ไม่บริบูรณ์จะมีผลอย่างไร แล้วใครต้องรับผิด
• การเสียอากรแสตมป์ กรณีแสตมป์ปิดทับมีวิธีการอย่างไร
• การขีดฆ่าอากรแสตมป์คืออะไร พร้อมเทคนิคการขีดฆ่าอากรแสตมป์ที่แม้มิได้ทำตามกฎหมาย แต่ศาลยอมรับ
ว่ามีการขีดฆ่าแล้ว
• การเสียอากรแสตมป์ กรณีชำระเป็นตัวเงิน
• ตราสารที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้เสียเป็นตัวเงิน แต่ผู้มีหน้าที่เสียนำไปชำระเป็นตัวเงินทำได้หรือไม่
• ตราสารใดใช้แสตมป์ปิดทับไม่ได้โดยเด็ดขาด!!! และผลของการฝ่าฝืนเป็นอย่างไร
6. พลาดไม่ได้!!! กับการ Update หลักเกณฑ์ใหม่ของตราสารที่ต้องเสียเป็นตัวเงิน พร้อมผลเสียหายที่นักบัญชีต้องรู้
เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

• ถ้ายังใช้หลักเกณฑ์เก่าผลเป็นอย่างไร ทั้งในแง่คดี และการขอคืนอากรแสตมป์
• ชี้จุดแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์เก่า VS หลักเกณฑ์ใหม่ สิ่งใดที่ใช้บังคับไม่ได้แล้ว
7. วิธีการเสียอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสรรพากรพร้อมเทคนิคการชำระอากรที่ไม่มีทาง
เสียค่าปรับ เงินเพิ่ม

8. ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์มีอะไรบ้าง
9. ความรับผิดของการไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ และการไม่ออกใบรับมีอะไรบ้างที่นักบัญชีต้องทราบ

• การต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอากร
• การขอลดอากรทำได้ในกรณีใดบ้าง รวมถึงสิทธิไล่เบี้ยเงิน ค่าอากร
• การใช้ตราสารเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง สิ่งที่ระวังเป็นพิเศษ!!! จนอาจแพ้คดีและเสียสิทธิ์เพราะปิดอากรแสตมป์
ไม่ถูกต้อง
• โทษทางอาญามีหรือไม่ อย่างไร แล้วผู้ทำบัญชีต้องรับผิดทางอาญาด้วยหรือไม่ ทั้งกรณีที่เจตนาและไม่เจตนา
10. Top Case Studies กับปัญหาจริงที่นักบัญชีต้องพบกับอากรแสตมป์ พร้อมแนะจุดใดต้องระวังเป็นพิเศษ!!!
• ตราสาร 1 ฉบับ แต่มีข้อตกลงหลายประเภท มีวิธีการเสียอากรอย่างไร
• ปัญหาความแตกต่างระหว่างต้นฉบับกับคู่ฉบับ
• ใครเป็นผู้เก็บต้นฉบับ/คู่ฉบับ
• สำเนาต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่
• ทำสัญญากับรัฐวิสาหกิจต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่
• ตราสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องเสียอากรในไทยหรือไม่ มีความแตกต่างในการปิดอากรแสตมป์หรือไม่อย่างไร
และใครต้องเป็นผู้ปิดอากร
• ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการชำระอากรเป็นตัวเงินในสัญญาจ้างทำของ กรณีจ้างที่ปรึกษา อย่างไรเรียกว่าผลสำเร็จ
ของงาน
• การปิดอากรแสตมป์ผิดวิธีที่กฎหมายกำหนดผลเป็นอย่างไร
• เดิมไม่ได้เสีย เสียไม่ครบ หรือเสียผิดวิธี จะปิดอากรย้อนหลังได้หรือไม่ หรือจะแก้ไขให้ถูกต้องด้วยวิธีใด
ภายในกำหนดเวลาเท่าไร
11. การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการปิดอากรแสตมป์
• ปิดอากรย้อนหลัง
• ปิดแต่ไม่ขีดฆ่า
• ซื้ออากรไว้แต่ยังไม่ปิด
• การทำสัญญาที่ต่างประเทศโดยไม่นำสัญญากลับมาในไทย สรรพากรจะเชื่อหรือไม่
12. อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่สรรพากรที่นักบัญชีต้องรู้ในการตรวจสอบสัญญาและอากรแสตมป์
13 .การขอคืนอากรแสตมป์มีวิธีการอย่างไร หากไม่พอใจ สามารถอุทธรณ์ได้ทุกกรณีหรือไม่
14. สรุปฎีกาสำคัญที่เกี่ยวกับอากรแสตมป์ พร้อมถาม-ตอบปัญหา ในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในคดีจากผู้เชี่ยวชาญ

• ตัวอย่างสัญญาที่ใช้เปรียบเทียบกันเพื่อให้เสียอากรแสตมป์ได้อย่างถูกต้อง

เข้าอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เข้า 2 ท่านลด 500 บาท
เข้า 3 ท่านลด 1,000 บาท
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba