รวมประเด็นภาษี...ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการปิดบัญชีอย่างถูกต้อง

รหัสหลักสูตร : 21/1947

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


รวมประเด็นภาษี...ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการปิดบัญชีอย่างถูกต้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


เข้าอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เข้า 2 ท่านลด 500 บาท
เข้า 3 ท่านลด 1,000 บาท
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่รวมโปรโมชั่นอื่น)

• หลักสูตรเฉพาะ สำหรับการปิดบัญชีของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
• รวมประเด็นภาษี, เอกสาร, การตรวจสอบทรัพย์สิน, หนี้สิน, เงินประกันฯ
• การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 เพื่อปิดบัญชี

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปิดบัญชีสำหรับธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน

2. วิธีการตรวจสอบสินทรัพย์ ก่อนปิดบัญชีของธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน
• บัญชีธนาคารทั้งหมด
• บัญชีพัก
• ลูกหนี้ค้างจ่าย
• รายได้ค้างรับ
• เช็ครับล่วงหน้า
• ทะเบียนทรัพย์สิน

3. การเตรียมเอกสารทางบัญชีภาษีของธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินเพื่อให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบ

• ผู้เช่าย้ายออกแต่ไม่แจ้งให้ทราบ ทำให้ฝ่ายบัญชียังรับรู้รายได้ และไม่ได้ตัดรายได้ออกจาก
ระบบการออกเอกสารทางบัญชี
• ผู้เช่าหัก ณ ที่จ่ายล่วงหน้าแต่ค้างส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
• รายได้ตามเอกสารมากกาว่ารายได้จริง
• รายจ่ายจริงมากกว่าเอกสารที่ได้รับ
• ยืนยันยอดกับธนาคาร การกระทบยอดบัญชีธนาคารตรวจสอบ Statementเพื่อปิดบัญชี

4. หนี้สินที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชีของธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน
• เจ้าหนี้ทั้งหมด
• ภาษีขายตั้งพักสำหรับค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าทรัพย์สิน

5. การตั้งหนี้สูญ การตัดหนี้สูญ ในรอบระยะเวลาบัญชีจัดการอย่างไรเมื่อมี
การปิดบัญชี

• อยู่ระหว่างทวงถามให้ชำระหนี้
• อยู่ระหว่างแจ้งให้ชำระหนี้ ริบเงินประกันบอกเลิกสัญญา แต่หนี้ค้างมากกว่าเงินประกันตามสัญญา
• อยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมาย

6. เตรียมความพร้อมเอกสารที่อาจถูกสรรพากรตรวจสอบ
• งบการเงิน
• จำนวนหุ้น
• สำรองตามกฎหมาย
• งบทดรอง
• กำไร/ ขาดทุนสะสมยกมา
• กำไร/ ขาดทุนสุทธิปีปัจจุบัน
• บัญชีแยกประเภท

7. งบกระทบยอดบัญชีพิเศษ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน
• ภ.ง.ด.1, 1ก
• ภ.ง.ด.3
• ภ.ง.ด.53
• บัญชีพิเศษ

8. รวมประเด็นปัญหาภาษีในการปิดบัญชีของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
8.1 ปัญหาความแตกต่างเกณฑ์สิทธิ์ เกณฑ์คงค้างต้องปรับปรุงรายการเพื่อบันทึกอย่างไร
• รายได้ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าส่วนกลาง(ถ้ามี)
• ค่าภาษีที่ผู้เช่าออกแทน เช่น ภาษีโรงเรือนที่ดินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์
ภาษีป้าย
• รายการค่าใช้จ่ายสำนักงาน
• รายได้ค้างรับที่ไม่สามารถติดตามได้ /อยู่ระหว่างติดตาม
8.2 ปัญหาเงินประกันตามสัญญาเช่า สัญญาบริการบันทึกรายการอย่างไร
• สัญญาสิ้นสุดแต่ยังไม่ได้คืนให้แก่ผู้เช่า
• การริมเงินประกันตามสัญญา แต่ยังมียอดหนี้ค้างชำระอยู่
• การนำเงินประกันตามสัญญามาตัดเป็นค่าเช่า ค่าบริการ
8.3 ค่าสาธารณูประโภคค้างจ่ายรอเคลียร์บิล
• ผู้เช่าจ่ายค่าไฟฟ้า ประปาให้หน่วยงานภาครัฐแล้วแต่ยังไม่ได้นำใบเสร็จมาแลกกับผู้ให้เช่า
• ให้ผู้เช่าจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าประปาเอง
• การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และภ.ง.ด.53 เพื่อปิดบัญชีของธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน
8.4 รายได้ที่ต้องปิดให้ได้ก่อนปิดบัญชีของธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน
• รายได้ค้างรับ
• รายได้รับล่วงหน้า, เช็ครับล่วงหน้า
• ประเด็นรายได้ที่ต้องปรับปรุงทางบัญชีให้เป็นรายได้ทางภาษี
• การตรวจสอบกระดาษทำการก่อนปิดบัญชี
8.5 ค่าสาธารณูประโภคค้างจ่ายรอเคลียร์บิล
• ผู้เช่าจ่ายค่าไฟฟ้า ประปาให้หน่วยงานภาครัฐแล้วแต่ยังไม่ได้นำใบเสร็จ มาแลกกับผู้ให้เช่า

9. การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และภ.ง.ด.53เพื่อปิดบัญชีของธุรกิจให้เช่า
ทรัพย์สิน


10.เทคนิครับมือการตรวจย้อนหลัง เอกสารที่ต้องพร้อมเมื่อปิดบัญชีของธุรกิจให้เช่า
ทรัพย์สิ

• ภ.ง.ด. 50 ของปีก่อน
• ภ.ง.ด. 51
• สบช. 3 อบจ.5
• ทางแก้ปัญหาการประมาณการกำไรสุทธิ ภ.ง.ด. 51 ขาด-เกิน

11.การปิดบัญชีเพื่อเตรียมยื่นแบบ ภ.ง.ด 51, ภ.ง.ด. 50 สำหรับธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
189 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba